για Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ (…job done)

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Archive for Φεβρουαρίου 2007

Οδηγίες για την εφαρμογή Δελτίου Διαδοχικής Ασφάλισης

Διευκρινήσεις για τη Διαδοχική Ασφάλιση [Φ1500/οικ.15803/437/17.6.2004] Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ/ 10 του αρθρου 1 του ν. 3232/2004.

1. Στα πλαίσια καταπολέμησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και επιτάχυνσης του  χρόνου απονομής των συντάξεων επί διαδοχικής ασφάλισης, με τον τελευταίο νόμο 3232/2004 (ΦΕΚ 48/12-2-2004), άρθρο 1, παρ. 10, καθιερώθηκε ο θεσμός του Δελτίου Διαδοχικής Ασφάλισης ( Δ.Δ.Α.).

Το Δελτίο Διαδοχικής Ασφάλισης είναι η ασφαλιστική ταυτότητα του διαδοχικά ασφαλισμένου, στην οποία  θα απεικονίζονται τα ατομικά και ασφαλιστικά στοιχεία καθώς και όλη η εξέλιξη του ασφαλιστικού του βίου . Το Δελτίο Διαδοχικής Ασφάλισης συντάσσεται και τηρείται για κάθε διαδοχικά ασφαλιζόμενο πρόσωπο σε Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης, με εξαίρεση το Δημόσιο, το οποίο τηρεί πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

Σκοπός της θέσπισης του Δελτίου Διαδοχικής Ασφάλισης είναι ο περιορισμός του χρόνου έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων με διαδοχική ασφάλιση, που κυμαίνεται σήμερα από ένα έως και τρία έτη και οι ασφαλισμένοι, που υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης,  να λαμβάνουν όσο το δυνατόν νωρίτερα τη σύνταξή τους.

Με το Δελτίο Διαδοχικής Ασφάλισης επιδιώκεται η καταγραφή των ατομικών και ασφαλιστικών στοιχείων του ασφαλισμένου όλου του ασφαλιστέου χρόνου κατά την ενεργό απασχόληση σε ασφαλιστικούς φορείς πέραν του ενός, ώστε να είναι ευχερής η απονομή της σύνταξης από τον απονέμοντα φορέα, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Το Δ.Δ.Α. δεν είναι απλά ένα πληροφοριακό ή ενημερωτικό έγγραφο της Διοίκησης. Αποτελεί εκτελεστή Διοικητική πράξη, που σημαίνει ότι δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις εκατέρωθεν και προσβάλλεται ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων από εκείνον που έχει έννομο συμφέρον.

2. Η  εφαρμογή του Δελτίου Διαδοχικής Ασφάλισης διακρίνει δύο κατηγορίες ασφαλισμένων: των νέων διαδοχικά ασφαλισμένων εκείνων δηλαδή που θα υπαχθούν στην ασφάλιση περισσοτέρων του ενός φορέων ασφάλισης μετά την ισχύ του ν. 3232/04 (12-02-04) και, των παλαιών ασφαλισμένων εκείνων δηλαδή που ήδη έχουν ασφαλισθεί διαδοχικά  πριν τη δημοσίευση του νόμου.

Ειδικότερα:

α)  Διαδοχικά ασφαλισμένοι μετά την ισχύ του ν.3232/12-2-2004

Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων των οποίων η ασφάλιση τους σε δεύτερο φορέα ασφάλισης αρχίζει μετά την ισχύ του νόμου 3232/04 δηλαδή από 12-2-2004 και μετά, προβλέπονται  τα εξής:

Ο ασφαλισμένος με την έναρξη της δεύτερης απασχόλησής του και την υπαγωγή του στην ασφάλιση του δεύτερου φορέα, υποβάλλει αίτηση για έκδοση  Δελτίου Διαδοχικής Ασφάλισης στον πρώτο οργανισμό στον οποίο διακόπτει την ασφάλισή του και του  γνωστοποιεί το νέο φορέα ασφάλισης.

Ο ασφαλιστικός οργανισμός υποχρεούται να προβεί στη σύνταξη του Δελτίου μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και να  αποστείλει το Δελτίο στο νέο οργανισμό ασφάλισης και στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

Πρωτίστως την ευθύνη σύνταξης και αποστολής του Δελτίου, έχει ο ασφαλιστικός οργανισμός μετά από την αίτηση του ασφαλισμένου.

Πρέπει όμως στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι λόγω της πολυπλοκότητας της νομοθεσίας και της χρονοβόρου διαδικασίας απονομής σύνταξης βάσει διαδοχικής ασφάλισης, πρέπει και οι ίδιοι  ασφαλισμένοι να  μεριμνούν για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους εγκαίρως, να μην ολιγωρούν να υποβάλλουν αίτηση και να ενδιαφέρονται για την έγκαιρη έκδοση και διατήρηση σε καλή κατάσταση του Δελτίου Διαδοχικής Ασφάλισης .

Επειδή στη διαδοχική ασφάλιση εμπλέκονται πολλοί φορείς και εκ της φύσεως της  η ασφαλιστική σχέση έχει μεγάλη διάρκεια χρόνου θα πρέπει  και οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι να ενδιαφέρονται  για την διασφάλιση  των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων, να συμπράττουν  και να βοηθούν τους ασφαλιστικούς φορείς  στην διακρίβωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων και να τηρούν το επικυρωμένο αντίγραφο του Δ.Δ.Α. μέχρι την συνταξιοδότησή τους.

Επίσης κάθε φορά που ο εργαζόμενος αλλάζει ασφαλιστικό φορέα υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση για τη σύνταξη Δ.Δ.Α. στον προηγούμενο φορέα και να γνωστοποιεί το νέο φορέα ασφάλισής του. Η ίδια διαδικασία σύνταξης Δ.Δ.Α. ακολουθείται και όταν  βεβαιώνεται επί πλέον χρόνος ασφάλισης από προηγούμενο φορέα. Οι προηγούμενοι φορείς υποχρεούνται  να αποστέλλουν το σύνολο των Δελτίων σε κάθε νέο φορέα ασφάλισης.

β) Διαδοχικά ασφαλισμένοι πριν από την ισχύ του ν. 3232/12-2-2004

Όσοι εργαζόμενοι υπάγονται στην κατηγορία των ασφαλισμένων, που έχουν  ήδη αλλάξει  φορέα ασφάλισης πριν από την ισχύ του νόμου, οι παλαιοί δηλαδή διαδοχικά ασφαλισμένοι,  υποχρεούνται μέσα σε έξι μήνες από την ισχύ του νόμου να ζητήσουν από τους προηγούμενους φορείς την σύνταξη των αντίστοιχων Δελτίων Χρόνου Ασφάλισης και την αποστολή τους στον τελευταίο οργανισμό. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στον πρώτο φορέα ασφάλισης, στον οποίο και θα γνωστοποιούνται κατά σειρά οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, στους οποίους ασφαλίστηκε διαδοχικά ο ασφαλισμένος.

Για τους παλαιά διαδοχικά ασφαλισμένους και κυρίως για όσους είναι κοντά  στην επαλήθευση του ασφαλιστικού κινδύνου, δηλαδή κοντά στη συνταξιοδότηση, εφιστούμε την προσοχή τόσο των Ασφαλιστικών Οργανισμών  όσο και των ίδιων των ασφαλισμένων για την έγκαιρη έκδοση του Δ.Δ.Α..

Λαμβανομένων υπ’ όψη όλων των δυσλειτουργιών και των εγγενών αδυναμιών των ασφαλιστικών οργανισμών για να είναι ευχερής η ταχεία συγκέντρωση όλων των στοιχείων που απαρτίζουν την ασφαλιστική σχέση με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, οι ασφαλισμένοι για διευκόλυνση τους  θα πρέπει να μεριμνούν και οι ίδιοι για την επίσπευση των διαδικασιών, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, παρέχοντας κάθε δυνατή πληροφορία για την πραγματική ασφαλιστική τους κατάσταση και υποβάλλοντας εγκαίρως αιτήσεις.

3. Επισημαίνεται ότι, μέχρι της οριστικής μορφής που θα λάβει το Δελτίο Διαδοχικής Ασφάλισης με την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου να υλοποιηθεί ο θεσμός του Δελτίου και να εξυπηρετηθούν οι ασφαλισμένοι, το Δελτίο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου
  2. Έτος γέννησης
  3. Οικογενειακή κατάσταση
  4. Α.Μ.Κ.Α.
  5. Χρονικοί περίοδοι ασφάλισης
  6. Ποσό συντάξιμων αποδοχών
  7. Χρονικές προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος
  8. Εισφορές – Αποδοχές κ.λ.π.

Στις περιπτώσεις όμως εφαρμογής του εδαφίου γ της παρ.10, όταν ο τελευταίος φορέας διαπιστώσει την έλλειψη των όρων κρίσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1902/1990, στο Δελτίο  Διαδοχικής Ασφάλισης που θα αποστείλει στους προηγούμενους φορείς θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα ποσά που αντιστοιχούν στο αυτοτελές δικαίωμα και στο κατώτατο όριο σύνταξης. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και από τους λοιπούς φορείς, όταν διαπιστώνεται ότι δεν είναι αρμόδιοι για την απονομή της σύνταξης.

4. Τα ακριβή στοιχεία, που περιλαμβάνονται στο Δ.Δ.Α. και ο τρόπος τήρησής του, θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση μετά από γνώμη των Δ.Σ. των οργανισμών ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΝΑΤ.

Ήδη, με το Φ1500/οικ.11259/294/24-5-2004  έγγραφο του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ζητήθηκε η  απόφαση των Δ.Σ. και παρακαλούμε να επισπεύσετε την απάντησή επί του θέματος αυτού.

5. Επισημαίνουμε ότι, επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόμη η Υπουργική Απόφαση για τη σύνταξη του Δελτίου, οι προθεσμίες θα αρχίσουν ουσιαστικά  να τρέχουν μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, που θα καθορίζει τον τύπο και τον τρόπο τήρησης του Δελτίου Διαδοχικής Ασφάλισης.

Ήδη όμως οι ασφαλιστικοί οργανισμοί οφείλουν να δέχονται τις σχετικές αιτήσεις των ασφαλισμένων και να εκδίδουν το Δ.Δ.Α..

6. Τέλος επισημαίνεται, προς εκπλήρωση του σκοπού του μέτρου αυτού, τα όργανα των ασφαλιστικών οργανισμών υποχρεούνται μέσα στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και του κοινωνικού κράτους να ενημερώνουν τους ασφαλισμένους για τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους.

Επί πλέον για την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των ασφαλισμένων, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα από τις Διοικήσεις των Οργανισμών για γνωστοποίηση του θεσμού αυτού, στο οποίο δίδεται μεγάλη προτεραιότητα, διότι αποβλέπει στη μείωση  του χρόνου απονομής των συντάξεων και στην εξυπηρέτηση του έλληνα πολίτη.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή όλων των παραπάνω αναφερομένων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Δρ.Ν. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΔΕΔΟΥΛΗ

Written by gr.mme.observer

19 Φεβρουαρίου 2007 at 7:06 μμ

Διαδικασίες αλλαγής καταστατικού ΤΑΙΣΥΤ

αλληλογραφία για αλλαγή κανονισμού ΤΑΙΣΥΤΣχετικά με τα υποβληθέντα σχέδια ανασύνταξης, τροποποίησης και συμπλήρωσης του Καταστατικού και του Κανονισμού Παροχών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΤΑΙΣΥΤ (σχετ. 11675/6.11.2006, 12490/30.11.2006 και 12691/5.12.2006 έγγραφα του ΤΑΙΣΥΤ), απαντά στο ΤΑΙΣΥΤ ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημοσθένης Μαμμωνάς, ζητώντας να γίνει επανυποβολή των σχεδίων του καταστατικού και του κανονισμού υγείας, συνοδεία αναλογιστικής μελέτης.

Written by gr.mme.observer

1 Φεβρουαρίου 2007 at 11:11 μμ

Αναρτήθηκε στις ΤΑΙΣΥΤ

Tagged with ,

Αρέσει σε %d bloggers: