Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Πρόσκληση για συμβάσεις (μόνο) στην Αττική


[έκλεισε 31.3.2009] ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, φαρμακοποιούς, ιατρούς, ιατρικούς συλλόγους. φυσικοθεραπευτές. για τη σύναψη συμβάσεων στο νομό Αττικής.
Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 6 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58), προσκαλεί τους κάτωθι παρόχους υγείας για τη σύναψη συμβάσεων στο νομό Αττικής:

1. θεραπευτήρια,
2. ιδιωτικές κλινικές,
3. διαγνωστικά κέντρα,
4. κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας,
5. φαρμακοποιούς,
6. ιατρούς, ιατρικούς συλλόγους.
7. φυσικοθεραπευτές.

Δικαιολογητικά

ΙΑΤΡΟΙ
Αίτηση.
Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 ότι δεν κατέχουν έμμισθη ή άμισθη θέση στο Ε.Σ.Υ. (εφόσον στη βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου δεν αναγράφεται).
Άδεια λειτουργίας ιατρείου.
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Άδεια από ΚΕΣΥ για ιατρικές πράξεις που δεν προκύπτουν από την ειδικότητα (εκτέλεση υπερηχογραφημάτων).
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρεται ότι δεν έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας με δημόσια
υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή άλλο νομικό πρόσωπο του Δημόσιου Τομέα για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε
υπαιτιότητά τους αν δεν παρέλθει πενταετία.
Φωτοτυπία πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του Κλάδου Σύνταξης του ΤΣΑΥ.
Αρ. ατομικού τραπεζικού λογαριασμού ή σε περίπτωση κοινού, λογαριασμός με πρώτο το όνομα
του αιτούντος.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
Αίτηση.
Βεβαίωση από οικείο Σύλλογο που να αναγράφει ότι δεν κατέχει θέση στο ΕΣΥ και σε περίπτωση που δεν βεβαιώνεται από τον οικείο Σύλλογο η μη κατοχή θέσης στο Ε.Σ.Υ. υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599 που να το βεβαιώνει.
Άδεια λειτουργίας φυσικοθεραπευτηρίου.
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Αρ. ατομικού τραπεζικού λογαριασμού ή, σε περίπτωση κοινού, λογαριασμός με πρώτο το όνομα
του αιτούντος.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Αίτηση που να αναγράφονται αναλυτικά τα επιθυμητά πεδία συνεργασίας.
Άδεια Λειτουργίας (να περιέχει τους επιστημονικούς υπευθύνους) βάσει του Π.Δ. 84/01.
Άδεια Ίδρυσης Φορέα Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (να περιέχει τους επιστημονικά υπευθύνους).
Πιστοποιητικά από Ιατρικό Σύλλογο για κάθε επιστημονικό υπεύθυνο τμημάτων που να αναγράφουν ότι δεν κατέχουν θέση στο ΕΣΥ και σε περίπτωση που δεν βεβαιώνεται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο η μη κατοχή θέσης στο Ε.Σ.Υ. υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599 που να το βεβαιώνει.
Όποιες ειδικές άδειες υπάρχουν (π.χ. Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών κ.λπ.).
Επικυρωμένο Καταστατικό μαζί με όποιες τροποποιήσεις έχουν προκύψει, δημοσίευσή του σε ΦΕΚ, καθώς και δύο δημοσιεύσεις σε εφημερίδες της κυβέρνησης.
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Το επιστημονικό προσωπικό των κέντρων εφόσον είναι ταυτόχρονα και θεραπευτές, όπως π.χ.
ακτινοδιαγνώστες, βιοπαθολόγοι κ.ά., υποβάλλουν επίσης φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας καθώς και υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρεται ότι δεν έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας με δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή άλλο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν παρέλθει πενταετία.
Αρ. τραπεζικού λογαριασμού.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ
Αίτηση που να αναγράφονται αναλυτικά τα επιθυμητά πεδία συνεργασίας: α) για εξωτερικούς ασθενείς, β) για εσωτερικούς ασθενείς, γ) τα τμήματα της κλινικής, δ) ειδικές μονάδες θεραπείας κ.λπ.
Πρόσφατη βεβαίωση καλής λειτουργίας της Κλινικής από τη Νομαρχία που θα περιλαμβάνει τα επιθυμητά πεδία συνεργασίας και με την οποία θα βεβαιώνεται σαφώς ότι πληρούνται οι όροι του Π.Δ. 235/2000.
Άδεια Λειτουργίας (να περιέχει τους επιστημονικά υπευθύνους).
Άδεια Ίδρυσης (να περιέχει τους επιστημονικά υπευθύνους).
Πιστοποιητικά από Ιατρικό Σύλλογο για κάθε επιστημονικό υπεύθυνο τμημάτων που να αναγράφουν ότι δεν κατέχουν θέση στο ΕΣΥ.
Όποιες ειδικές άδειες υπάρχουν (π.χ. Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών κ.λπ.).
Επικυρωμένο Καταστατικό μαζί με όποιες τροποποιήσεις έχουν προκύψει και δημοσίευσή του σε ΦΕΚ.
Αρ. τραπεζικού λογαριασμού.
Για την υπογραφή των συμβάσεων με τα ιδιωτικά θεραπευτήρια απαιτείται έγκριση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αφού έχει προηγηθεί έλεγχος από το Υγειονομικό και Νομικό τμήμα καθώς και επικύρωση από το Δ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το Αυτοτελές Τμήμα Υγειονομικού του Ταμείου, στα τηλέφωνα 210-5244722, 210-5244723, 210-5244724, 210-5245866 εσωτ. 0102 (κα Ε. Δούβου).
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Υγειονομικού του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., επί της οδού Κουμουνδούρου 23, 1ος όροφος, 10437 Αθήνα, από 16/3/2009 έως και 31/3/2009 και ώρες 09.00- 12.00 μ.

Ημερομηνία: 15/03/2009

Written by gr.mme.observer

15 Μαρτίου 2009 στις 11:42 πμ

Αναρτήθηκε στις συμβάσεις, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Tagged with ,

Αρέσει σε %d bloggers: