Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

-10% στις αποζημιώσεις διοίκησης ασφαλιστικών ταμείων


Στο ΦΕΚ 127 ΥΟΔΔ/24.3.2009 δημοσιεύεται κοινή υπουργική απόφαση (2/11105/0022/27.3.2009) των υπουργείων Οικονομίας (υφυπουργός Νικόλαος Λέγκας) και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (υπουργός Φάνη Πάλλη-Πετραλιά), με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων και η μηνιαία αποζημίωση των Προέδρων, Κυβερνητικών Επιτρόπων, μελών, εισηγητών και γραμματέων των Διοικητικών Συμβουλίων των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
«Οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3, του άρθρου 138, και της παρ. Γ, εδ. 3 του άρθρου 29 του ν.3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 58).
β) Της παρ. 2γ, του άρθρου 17, του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297 Α΄).
γ) Του άρθρου 40, του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 232), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ Α΄ 57).
δ) Του άρθρου 90, του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 2/39410/0022/19.7.2007 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης Προέδρων, Κυβερνητικών Επιτρόπων, μελών, εισηγητών και γραμματέων των Διοικητικών Συμβουλίων των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 326).

3. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 40).

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια επιβάρυνση, η οποία βαρύνει τους επί μέρους προϋπολογισμούς των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ύψους 695.520 ευρώ έναντι 2.900.000 ευρώ των λειτουργούντων Δ.Σ. πριν την ισχύ του ν. 3655/2008, ήτοι:

α. για το ΕΤΑΑ (για το Διοικητικό Συμβούλιο): 82.080 ευρώ ετησίως
• (για τη Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων): 48.060 ευρώ ετησίως
• (για τη Διοικούσα Επιτροπή Υγειονομικών): 48.060 ευρώ ετησίως
• (για τη Διοικούσα Επιτροπή Νομικών): 48.060 ευρώ ετησίως
β. για το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ: 82.080 ευρώ ετησίως
γ. για το ΤΑΥΤΕΚΩ: 91.800 ευρώ ετησίως
δ. για το ΤΕΑΔΥ: 38.880 ευρώ ετησίως
ε. για το ΤΕΑΙΤ: 82.080 ευρώ ετησίως
στ. για το ΤΠΔΥ 39.420 ευρώ ετησίως
ζ. για το ΤΑΠΙΤ: 72.360 ευρώ ετησίως
η. για το ΤΕΑΠΑΣΑ: 62.640 ευρώ ετησίως,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον αριθμό των κατά μήνα συνεδριά­σεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Ασφαλιστικών Οργανισμών Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Γ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Τ., Ε.Τ.Ε.Α.Μ., Ε.Τ.Α.Α., Ε.Τ.Α.Π.– Μ.Μ.Ε., Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., Τ.Ε.Α.Δ.Υ., Τ.Ε.Α.Ι.Τ., Τ.Π.Δ.Υ., ΤΑ.Π.Ι.Τ., Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και των τριών Διοικουσών Επιτροπών του Ε.Τ.Α.Α. (Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Υγειονομικών, Νομικών) σε τέσσερις (4), για κάθε ένα από αυτά.

2. Η μηνιαία αποζημίωση των Προέδρων, Κυβερνητικών Επιτρόπων, μελών, εισηγητών, γραμματέων και κάθε άλλου προσώπου που συμμετέχει νόμιμα στις συνε­δριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ– ΜΜΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΙΤ, ΤΠΔΥ, ΤΑΠΙΤ, ΤΕΑΠΑΣΑ, ΕΤΕΑΜ, ΕΤΑΤ και των τριών Διοικουσών Επιτροπών του ΕΤΑΑ είναι αυτή όπως καθορίσθηκε με τις διατάξεις της παρ. Α της υπ’ αριθμ. 2/39410/0022/19.7.2007 κοινής υπουργικής απόφασης μειωμένη κατά 10%.

3. Τα ποσά των αποζημιώσεων καταβάλλονται για τις τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. Τυχόν πραγματοποίηση περισσοτέρων συνεδριάσεων δε δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αποζημίωση. Για συμμετοχή σε λιγότερες συνεδριάσεις των τεσσάρων (4) η αποζη­μίωση περικόπτεται ανάλογα.
Τα αναπληρωματικά μέλη θα αμείβονται όπως ανωτέρω μόνο όταν αναπληρώνουν στις συνεδριάσεις τα τακτικά μέλη και για όσες συνεδριάσεις συμμετέχουν.

4. Οι ανωτέρω συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

5. Η απόφαση ισχύει από 1ης Οκτωβρίου 2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009

Οι υπουργοί
Υφυπ. Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαος Λέγκας
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνη Πάλλη – Πετραλιά

Advertisements

Written by gr.mme.observer

27 Μαρτίου 2009 στις 8:49 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θέματα προσωπικού

Tagged with

Αρέσει σε %d bloggers: