Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Διόρθωση σε συντάξεις της Γ’ Διεύθυνσης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ


αναλογιστικό ισοδύναμο συντάξεων πρώην ΤΑΤΤΑΑπόφαση για τον υπολογισμό του αναλογιστικού ισοδύναμου, για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Β’ του ν. 2592/1998 υπέγραψε ο υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Γιώργος Κοντογιάννης, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (από 14.4.2009). Αφορά συνταξιούχους της Γ’ Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών (πρώην ΤΑΤΤΑ), που έχουν στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ χρόνο ασφάλισης μικρότερο των 10 ετών, για τους οποίους το ποσό της μηνιαίας σύνταξης, που προβλέπεται στο εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 2592/1998, υπολογίζεται ως το γινόμενο των συνταξίμων αποδοχών επί το κλάσμα που έχει ως αριθμητή τον αριθμό των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης και παρονομαστή 4500 ημέρες εργασίας.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1197 Β’ (18.6.2009) και αναφέρει τα εξής:

Αριθμ.Φ 61310/10730/1334

Υπολογισμός του αναλογιστικού ισοδύναμου για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Β’ του ν. 2592/1998.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.3 του Κεφαλαίου Β του ν. 2592/1998 (Α’ 57)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.2 του Παραρτήματος VIII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α’98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
5. Το π.δ/γμα 238/2007 (Α 278) «Διορισμός Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
6. Την υπ’ αριθμ. Φ8000/οικ. 1987/105/2009 (Β’ 143) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Γεώργιο Κοντογιάννη».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
8. Την απόφαση του ΔΣ του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) που λήφθηκε στην 24/14.4.2009 συνεδρίασή του, αποφασίζουμε:

Για τους σκοπούς υπολογισμού του αναλογιστικού ισοδύναμου των ασφαλισμένων της Γ’ Δ/νσης Ασφάλισης Παροχών του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει στο εν λόγω Ταμείο χρόνο ασφάλισης μικρότερο των δέκα (10) ετών, το ποσό της μηνιαίας σύνταξης, που προβλέπεται στο εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 2592/1998, υπολογίζεται ως το γινόμενο των συνταξίμων αποδοχών επί το κλάσμα που έχει ως αριθμητή τον αριθμό των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης και παρονομαστή 4500 ημέρες εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΠΟΣ ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΗΣ

Advertisements

Written by gr.mme.observer

20 Ιουνίου 2009 στις 11:14 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: