Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Νέο σχέδιο νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας


Νέο σχέδιο νόμου (2009) για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα ΥγείαςΤο θεσμό των πρωτόκολλων ιατρικών πράξεων (και την αντίστοιχη χρέωση των δαπανών για φάρμακα) καθώς και το Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας ετήσιας δαπάνης με πιστωτικό όριο για υπηρεσίες και φάρμακα, επαναφέρει το νέο σχέδιο νόμου (2009) που συζητά το υπουργείο Υγείας «για την οργάνωση και λειτουργία του γενικού συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», το οποίο έχει ήδη περάσει από άλλα δύο στάδια διαβούλευσης.

Το κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου από τις 20 Μαρτίου 2009, αλλά εκτός από την πρώτη αντίδραση του ιατρικού συλλόγου, καμία συζήτηση δεν έχει γίνει για αυτό το ζήτημα μέχρι σήμερα. Μερικά από τα σημεία του είχαν αναλυθεί από πέρυσι (όταν παρουσιάστηκε το πρώτο προσχέδιο), αλλά αυτό που έχει περάσει ουσιαστικά απαρατήρητο, είναι ότι το σχέδιο νόμου προβλέπει την ολοκλήρωση όλων των ενοποιήσεων υπηρεσιών υγείας μέσα σε μια πενταετία από τη δημοσίευση του νόμου. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 παρουσιάζει ενδιαφέρον:

Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύνανται να υπαχθούν, πέραν όσων ορίζονται στις παραγράφους 2 και 4 του παρόντος άρθρου και άλλοι φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, στο Γενικό Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Το άρθρο 8 καθορίζει τις Σχέσεις φορέων παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς:

1. Οι αμοιβές των φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, που εντάσσονται στο Γενικό Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και το τίμημα των φαρμάκων που χορηγούνται από
αυτούς, εισπράττονται, με ευθύνη τους, από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την υποβολή των μηχανογραφημένων βεβαιώσεων του άρθρου 7 παρ. 6 του παρόντος νόμου.

2. Ο ασφαλιστικός οργανισμός που υπάγεται στο σύστημα του παρόντος νόμου, επιτρέπεται να συνάπτει συμβάσεις με εμπορικές τράπεζες, προκειμένου οι τελευταίες να προεξοφλούν τις αμοιβές των φορέων που έχουν ενταχθεί στο Γενικό Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και τα χορηγηθέντα φάρμακα, κατόπιν υποβολής των ως άνω μηχανογραφημένων βεβαιώσεων.

3. Για τη παροχή των ιατρικών υπηρεσιών, τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων, την καταβολή των αμοιβών των φορέων, την αγορά φαρμάκων και την εν γένει παροχή των υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του Γενικού Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δεν απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη έγκριση ή θεώρηση οποιασδήποτε υπηρεσίας, ασφαλιστικού οργανισμού ή οργάνου προληπτικού ελέγχου. Οι ελεγκτές των ασφαλιστικών οργανισμών και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ασκούν συνεχώς έλεγχο για την πιστή εφαρμογή του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και επιβάλλουν στους παραβάτες τις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου και τους ειδικότερους κανόνες κάθε ασφαλιστικού οργανισμού.

4. Οι υφιστάμενες συμβάσεις των ασφαλιστικών οργανισμών με τους ιδιωτικούς φορείς, που εντάσσονται στο Γενικό Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και δεν ανανεώνονται. Οι συμβάσεις αυτές αντικαθίστανται από την προσχώρηση του Φορέα στο Γενικό Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 9
Υπαγόμενοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

1. Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγεται στις διατάξεις αυτού, καταργουμένων αναλόγως όλων των διατάξεων, που ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους ασφαλισμένους του.

2. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή κάθε άλλου αρμόδιου Υπουργού, η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας επεκτείνεται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και στους λοιπούς, κατά περίπτωση, ασφαλιστικούς οργανισμούς, με την ένταξη των υπηρεσιών τους υγείας στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Οι εντασσόμενες στο Γενικό Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υπηρεσίες υγείας του Ι.Κ.Α. και των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών, εποπτεύονται από τη Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος νόμου.

3. Οι διαδικασίες ένταξης του Ι.Κ.Α. και των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών, θα ολοκληρωθούν το αργότερο εντός πενταετίας από την δημοσίευση του παρόντος νόμου
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η διοίκηση των υπηρεσιών υγείας, οι εργασιακές σχέσεις, η διαχείριση των ακινήτων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της διοίκησης του ασφαλιστικού οργανισμού και του εποπτεύοντος Υπουργείου.

5. Με κοινές αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ρυθμίζεται κάθε ζήτημα που δημιουργείται από την ένταξη των ασφαλιστικών οργανισμών στο Γενικό Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

• Δείτε το προηγούμενο κείμενο της διαβούλευσης (2008) και το νέο κείμενο (2009) που ετοιμάζεται να κατατεθεί στη Βουλή.

Advertisements

Written by gr.mme.observer

23 Ιουνίου 2009 στις 11:33 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ασφάλιση γενικά

Αρέσει σε %d bloggers: