Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Archive for 4 Ιουλίου, 2009

Ανάθεση έργου με μίσθωση από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Οι υπουργοί Εσωτερικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).
3. Την υπ’ αριθμ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/118/2906/14.5.2009 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 ΠΥΣ
4. Την από 1.12.2008 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου του ΕΤΑΠ − MME.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

4 Ιουλίου 2009 at 6:02 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: