Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Ανάθεση έργου με μίσθωση από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ


Οι υπουργοί Εσωτερικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 206).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).
3. Την υπ’ αριθμ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/118/2906/14.5.2009 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 ΠΥΣ
4. Την από 1.12.2008 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου του ΕΤΑΠ − MME.
5. Την αριθ. ∆Ι∆Κ/Φ. 1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1950) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο», αποφασίζουμε (αριθμ. Φ.10070/1269/2329 – ΦΕΚ B 1378/2009):

Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που μπορεί το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ − MME) να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, σε είκοσι (20) άτομα αποφοίτους λυκείου με γνώση χειρισμού Η/Υ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με έργο την εισαγωγή οικονομικών στοιχείων παρελθόντων ετών των ασφαλισμένων όλων των επιμέρους Διευθύνσεων του Ταμείου, προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως οι ατομικές καρτέλες των ασφαλισμένων.

Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου, πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ και προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο.

Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την προαναφερόμενη ανάθεση έργου θα ανέλθει στο ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000,00) € περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2009.

Το έργο των ανωτέρω δεν ανάγεται στον κύκλο των καθηκόντων των υπαλλήλων του Ταμείου, θα παρέχεται στην έδρα των διευθύνσεων του Ταμείου κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών του και η εκτέλεση του θα παρακολουθείται από τη Διοίκηση του Ταμείου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2009

Written by gr.mme.observer

4 Ιουλίου 2009 στις 6:02 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: