Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Νέα ρύθμιση για τον Τομέα Προνοίας ΤΣΕΥΠ Αθ.


Την τροποποίηση της περιπτώσεως Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του κανονισμού του Τομέα Προνοίας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου Προνοίας του ΕΤΑΠ− ΜΜΕ, υπέγραψε ο υφυπουργός Απασχόλησης, Γιώργος Κοντογιάννης.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1786 Β’ στις 28.8.2009 και έχει αναδρομική ισχύ 12 μηνών. Αναλυτικά το κείμενο της απόφασης (αριθμ. Φ.30055/17667/944):

Τροποποίηση της περιπτώσεως α της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του κανονισμού του Τομέα Προνοίας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου Προνοίας του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ.

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1601/1950 «περί συστάσεως Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας παρά το Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων (Α .296/1950).

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 του α.ν. της 11.11.1935 όπως αυτό αυθεντικά ερμηνεύτηκε με το άρθρο 1 του α.ν.694/1937 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.δ.2520/1953.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.3655/2008 (Α. 58)

4. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Την υπ’ αριθμ. Φ.8000/οικ.1987/105/28.1.2009 (Β.143)Υ.Α. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Γεώργιο Κοντογιάννη».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1275/1982 (Α. 100).

7. Την υπ’ αριθμ. 31/25.9.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του πρώην Ταμείου Προνοίας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών καθώς και την αρ. 12/21.1.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ.

8. Το υπ’ αριθμ. 2936/45/26.2.2009 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου μας.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του Προϋπολογισμού του Τομέα Προνοίας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ που ανέρχεται στο ύψος των 400.000 € για το 2009 και έχει εγγραφεί στον ΚΑΕ 0631.

10. Την γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά την 6η συνεδρίαση του Α΄ Κλιμακίου στις 15.7.2009, αποφασίζουμε:

Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κανονισμού του Τομέα Προνοίας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του Κλάδου Προνοίας του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάσταση της με την παρ. 2 της Υ.Α. 55/3/985/1988 (Β.341/1988), τροποποιείται ως εξής: «Το βασικό ποσό ισούται προς 9% του μέσου όρου των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται από το άρθρο 6 για κάθε μήνα πραγματικής ασφάλισης στον Κλάδο Πρόνοιας».

Η απόφαση αυτή ισχύει 12 μήνες πριν από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Advertisements

Written by gr.mme.observer

5 Σεπτεμβρίου 2009 στις 12:23 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: