Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Νέο πλαίσιο κανόνων για επενδύσεις σε ακίνητα


Νέο πλαίσιο κανόνων για επενδύσεις σε ακίνηταΝέους κανόνες για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικών Ταμείων) και της επένδυσης των αποθεματικών αυτών σε ακίνητα υπέγραψε στις 2 Σεπτεμβρίου η υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνη Πάλλη – Πετραλιά. Η απόφαση (Β1/7/10345/1600) δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1935 Β’/ 8.9.2009.

Αριθμ. Β1/7/10345/1600

Κανόνες για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και της επένδυσης των αποθεματικών αυτών σε ακίνητα.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151/Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης».

2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 372/1995 (ΦΕΚ 201/Α΄) «Μεταφορά της Γ.Γ.Κ.Α. από το Υπουργείο Υγείας -Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας».

3. Την από 29.4.2009 γνώμη της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής του άρθρου 20 του ν. 3586/2007, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.80000/οικ.26707/260 7/12.10.2007 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε και στους Προϋπολογισμούς των Φ.Κ.Α., αποφασίζουμε:

Θεσπίζεται το πλαίσιο κανόνων επενδυτικής συμπεριφοράς για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και της επένδυσης των αποθεματικών αυτών σε ακίνητα, ως εξής:

Άρθρο 1
Ορισμοί εννοιών

1. «Οικιστικά ακίνητα»: Αυτοτελή κτίσματα ή συγκροτήματα κατοικιών που προορίζονται για κύρια ή και δευτερεύουσα – εξοχική κατοικία εντός μεγάλων αστικών περιοχών ή σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. (Τα οικιστικά ακίνητα πρέπει να είναι συγκροτήματα με όχι λιγότερα από 10 διαμερίσματα).

2. «Επαγγελματικά ακίνητα»: Ακίνητα με χρήση γραφείων, καταστημάτων-πολυκαταστημάτων ή συνδυασμός γραφείων και καταστημάτων. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και οι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, οι σταθμοί αυτοκινήτων (οργανωμένα parking) και οι βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι ως παραρτήματα των επαγγελματικών ακινήτων.

3. «Βιομηχανικά ακίνητα-Αποθήκες»: Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια για τα οποία υπάρχει σχετική οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου. Οργανωμένοι αποθηκευτικοί χώροι και διαμετακομιστικά κέντρα, σε βιομηχανικές περιοχές και θέσεις με αντίστοιχες χρήσεις.

4. «Τουριστικά Ακίνητα»: Ξενοδοχεία, μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων ειδικών χρήσεων συνοδευτικών αυτών, όπως, αναπτύξεις golf, κέντρων Spa, αίθουσες και εγκαταστάσεις συνεδρίων, οργανωμένα αγροτουριστικά καταλύματα, (κάμπινγκ και κατασκηνώσεις).

5. «Αξιοποιημένα Ακίνητα»: Οικόπεδα ή αγροτεμάχια, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, με τα επί αυτών κτίσματα, τα οποία έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες δόμησής τους.

6. «Ακίνητα προς αξιοποίηση»: Οικόπεδα ή αγροτεμάχια, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, για τα οποία ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

α. είναι αδόμητα, αλλά μπορούν να οικοδομηθούν,

β. είναι μερικώς ανεπτυγμένα, αλλά η υφιστάμενη σε αυτά δόμηση δεν εξαντλεί την επιτρεπόμενη,

γ. είναι δομημένα, αλλά τα υπάρχοντα κτίσματα είναι απαξιωμένα, ή δεν ικανοποιούν πλέον το σκοπό της αρχικής ανάπτυξής τους, και χρήζουν αντικατάστασης, ή αλλαγής χρήσης και πλήρους ανακατασκευής.

Άρθρο 2
Όρια επενδύσεων

Οι Φ.Κ.Α. αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, επιτρέπεται με αποφάσεις των Δ.Σ. τους να επενδύουν σε ακίνητα, μέχρι ποσοστού 25%, επί του συνολικού προς επένδυση ποσοστού 23%, του ποσού που προκύπτει από τον συνυπολογισμό των στοιχείων του Φ.Κ.Α. του άρθρου 4 της παρ. 4 του ν.3586/2007.

Οι συμμετοχές των Φ.Κ.Α. σε Εταιρίες Επένδυσης Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Ε.Α.Π.) θεωρούνται επενδύσεις σε κινητές αξίες και δεν προσμετρώνται στις επενδύσεις ακίνητης περιουσίας.

Άρθρο 3
Μελέτες αξιοποίησης ακινήτων

1. Τα Δ.Σ των Φ.Κ.Α. πριν από κάθε απόφαση αξιοποίησης ακινήτων που ανήκουν στην ιδιοκτησία τους ή πρόκειται να αποκτήσουν, οφείλουν να πραγματοποιούν μελέτη στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

α. Περιγραφή των ακινήτων.

β. Παρουσίαση της περιοχής (Τοποθεσία, Πολεοδομικά στοιχεία, δεδομένα, τάσεις και ανάλυση των προοπτικών, χρήσεις γης κ.λπ.).

γ. Αξιολόγηση παρούσας απόδοσης (υπολογισμός και αξιολόγηση της τρέχουσας απόδοσης σε σχέση με την εκτιμηθείσα μισθωτική αξία).

δ. Προτάσεις αξιοποίησης (παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων, κτιριολογικό πρόγραμμα, περιγραφή λύ σεων, τεχνική εκτίμηση κόστους κατασκευής και χρόνου υλοποίησης, χρηματοοικονομική ανάλυση, συσχετισμός με τις οικονομικές προοπτικές του Φορέα με ορίζοντα 5ετίας).

ε. Αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων (δείκτες απόδοσης και βιωσιμότητας των εναλλακτικών προτάσεων ανάπτυξης, ύφος επένδυσης, τρόπος – όχημα χρηματοδότησης, δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόμενων λύσεων στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας, κίνδυνοι ανά περίπτωση).

στ. Συμπεράσματα και προτάσεις (σύνοψη συμπερασμάτων, εντοπισμός κυρίων ζητημάτων για λήψη απόφασης, χρονοδιάγραμμα ενεργειών υλοποίησης).

2. Οι ανωτέρω μελέτες θα υποδεικνύουν τη σκοπιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης και θα προτείνουν τεκμηριωμένα είτε τον τρόπο αξιοποίησης, είτε τη σκοπιμότητα διατήρησης ενός ακινήτου ως «απόθεμα γης» ή ακόμα και την εκποίηση του, είτε τη δημιουργία ή συμμετοχή του σε Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Ε.Α.Π.) είτε για την εισφορά σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ακίνητης Περιουσίας.

3. Οι προδιαγραφές τεχνικών μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.) για την εκτέλεση εργασιών επισκευής, ανακαίνισης και κατασκευής κτιρίων των Φ.Κ.Α. συντάσσονται σύμφωνα με όσα ορίζονται σας περί εκπονήσεως μελετών δημοσίων έργων όπως εκάστοτε ισχύουν. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα μελλοντικά ή ανακαινιζόμενα κτίρια των Φ.Κ.Α, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Άρθρο 4
Κριτήρια επένδυσης σε αξιοποιημένα ακίνητα

Οι Φ.Κ.Α. δύνανται να επενδύουν στις κάτωθι κατηγορίες αξιοποιημένων ακινήτων λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα κατά περίπτωση αναφερόμενα κριτήρια επένδυσης:

1. Επαγγελματικά ακίνητα: Τα βασικά χαρακτηριστικά της επένδυσης σε γραφεία και καταστήματα σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες ακινήτων, είναι η καλύτερη τρέχουσα απόδοση, η εύκολη διαχείριση, η ασφάλεια λόγω κατά κανόνα πολλών υποψήφιων χρηστών και η δυνατότητα δημιουργίας υπεραξιών. Σε ό,τι αφορά τα μισθωμένα ακίνητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αποδόσεις, η φερεγγυότητα των υπαρχόντων ενοικιαστών, ενώ σε περίπτωση ελεύθερων ακινήτων, πρέπει να διερευνώνται η προσφορά και ζήτηση χώρων στην περιοχή, οι αποδόσεις της περιοχής, οι συνθήκες της τοπικής αγοράς και οι προοπτικές της θέσης και του είδους τους. Κατά την κατάρτιση νέων μισθώσεων πρέπει να διερευνάται η φερεγγυότητα των υποψηφίων ενοικιαστών, η βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους και να μην επιδιώκεται ως αυτοσκοπός η κατάρτιση μισθώσεων με υψηλά μισθώματα, ώστε να μην καταρτίζονται μισθώσεις υψηλού κινδύνου για τους Φ.Κ.Α.

2. Εμπορικά κέντρα: Η διαφορά των εμπορικών κέντρων προς τα απλά καταστήματα, συνίσταται στην μεγαλύτερη σημασία που έχει για την επένδυση ο σχεδιασμός των χρήσεων, η επίτευξη της βέλτιστης μείξης χρηστών και η εξειδικευμένη διαχείριση. Επειδή η επένδυση σε ακίνητα αυτής της κατηγορίας ενέχει – στα αρχικά της ιδίως στάδια – αυξημένους κινδύνους, χρειάζεται αυξημένη προσοχή από τις Διοικήσεις των Φ.Κ.Α.

3. Οικιστικά ακίνητα: Οι κίνδυνοι που είναι συνυφασμένοι με οικιστικά ακίνητα είναι συνήθως μικρότεροι σε σχέση με άλλες κατηγορίες ακινήτων, οι οποίες είναι περισσότερο επιρρεπείς στις διακυμάνσεις της αγοράς. Ωστόσο, τα οικιστικά ακίνητα παρέχουν κατά κανόνα χαμηλές αποδόσεις.

4. Τουριστικά και ειδικά ακίνητα: Για επενδύσεις σε ειδικά ακίνητα, όπως ξενοδοχεία, τουριστικές, εγκαταστάσεις ιαματικών λουτρών, παραθεριστικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, κλινικές, σωφρονιστικά καταστήματα, ευαγή ιδρύματα, πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση βάσει επιχειρηματικού σχεδίου η σκοπιμότητα και η βιωσιμότητα της επένδυσης, λόγω των αυξημένων επενδυτικών κινδύνων που εμφανίζουν, όπως, κυκλικότητα των κλάδων για τους οποίους προορίζονται αυτά τα ακίνητα, υψηλό ποσοστό συμμετοχής επί της συνολικής επένδυσης του Φ.Κ.Α. σε ακίνητα, αυξημένες απαιτήσεις για συνεχείς, εξειδικευμένες πρόσθετες επενδύσεις στο ακίνητο και πιθανή εξάρτηση από σχετικά λίγους μισθωτές.

5. Βιομηχανικά ακίνητα: Βιομηχανικά ακίνητα, περιλαμβανομένων των αποθηκευτικών χώρων είναι κατάλληλα μόνον εάν υπάρχει επαρκής αριθμός πιθανών μισθωτών, προερχομένων κατά προτίμηση και από διαφορετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Η υψηλότερη μισθωτική απόδοση των βιομηχανικών ακινήτων ανατρέπεται από το γεγονός ότι κατά κανόνα η δημιουργία υπεραξιών είναι κατά πολύ χαμηλότερη από ότι σε άλλες κατηγορίες ακινήτων.

Οι ΦΚΑ δύνανται να επενδύουν σε επαγγελματικά ακίνητα και εμπορικά κέντρα (των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2) χωρίς περιορισμό, μέσα στα επιτρεπόμενα από το νομικό πλαίσιο ποσοστά. Σε ακίνητα οικιστικά, τουριστικά και ειδικά ακίνητα καθώς και βιομηχανικά (των ανωτέρω παραγράφων 3, 4 και 5) δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το 25% της ακίνητης περιουσίας του ΦΚΑ.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσοστά υπολογίζονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και θα αποτελέσουν οδηγό για πράξεις που θα πραγματοποιηθούν μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και δεν έχουν αναδρομική ισχύ.

Άρθρο 5
Κριτήρια επενδύσεων σε ακίνητα προς αξιοποίηση

Οι Φ.Κ.Α. δύνανται να επενδύουν στις κάτωθι κατηγορίες ακινήτων προς αξιοποίηση λαμβάνοντας υπόψη τα κατά περίπτωση αναφερόμενα κριτήρια επένδυσης:

1. Οικόπεδα και ακίνητα αμέσου αξιοποίησης με χρόνο αποπεράτωσης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Κριτήρια για την αξιοποίηση των ακινήτων αποτελούν οι συνθήκες της αγοράς τη δεδομένη στιγμή και οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για την πορεία της αγοράς και των γενικότερων οικονομικών συνθηκών. Η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της αξιοποίησης θα γίνεται μέσω της μελέτης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσης Υ.Α και θα περιλαμβάνει απαραίτητα λεπτομερή οικονομοτεχνική ανάλυση βιωσιμότητας, από την οποία θα προκύπτει η Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) της Ανάπτυξης και ο Εσωτερικός Ρυθμός Απόδοσης (IRR) της Επένδυσης, δείκτες που θα καθορίσουν κατά πόσο το έργο είναι επενδυτικά βιώσιμο.

2. Οικόπεδα για μακροπρόθεσμη αξιοποίηση είναι οι εκτάσεις οι οποίες πρέπει να διατηρηθούν ως «απόθεμα γης», για μελλοντική αξιοποίηση. Η επένδυση αυτή αφορά εκτάσεις οι οποίες κρίνεται ότι μακροπρόθεσμα έχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, λόγω θέσης, προγραμματιζόμενων έργων υποδομής, αναπτύξεων ή νομοθετικών ρυθμίσεων, που ωστόσο η επίδραση τους δεν μπορεί να «προεξοφληθεί» σε παρόντα χρόνο.

Η αξία της αγοράς οικοπέδων για μακροπρόθεσμη αξιοποίηση, με χρόνο έναρξης ανάπτυξης που υπερβαίνει τα τρία έτη από τη στιγμή της αγοράς, δεν πρέπει να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% των συνολικών επενδύσεων σε ακίνητα. Ο περιορισμός δεν αφορά οικόπεδα και ακίνητα προς ανάπτυξη, εφόσον προορίζονται για ιδιόχρηση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση των ακινήτων αυτών ή την αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων είναι στη μελέτη αξιοποίησης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσης Υ.Α να περιλαμβάνονται αξιολογήσεις, τουλάχιστον των κάτωθι κινδύνων:

α. Κίνδυνος επιλογής θέσης: Αφορά την καταλληλότητα της θέσης για την προγραμματιζόμενη ανάπτυξη-χρήση. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κινδύνου εξετάζονται θέματα όπως η προβολή, η προσβασιμότητα, ο ανταγωνισμός, η εφαρμογή τυχόν προγραμματιζόμενων έργων ανάπλασης, υποδομών που ενδεχομένως θα μεταβάλλουν τις υφιστάμενες συνθήκες και επομένως τις τοπικές συνθήκες προσφοράς και ζήτησης.

β. Κίνδυνος εξασφάλισης αδειοδοτήσεων.

γ. Κίνδυνοι κατασκευαστικής περιόδου.

Ο κίνδυνος σχεδιασμού: ο σχεδιασμός να μην ανταποκρίνεται στις τελικές απαιτήσεις της χρήσης ή του χρήστη.

Ο αρχαιολογικός κίνδυνος: καθυστέρηση και αύξησης κόστους εξαιτίας αρχαιολογικών ευρημάτων.

Ο κατασκευαστικός κίνδυνος: μη επιτυχία των στόχων της τελικής ανάπτυξης, ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τον προϋπολογισμό και τις ποιοτικές προδιαγραφές.

δ. Κίνδυνοι ζήτησης ακινήτου.

Κίνδυνος μακροοικονομικών συνθηκών: οι μακρο-οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο διάθεσης του ακινήτου στην αγορά, οι οποίες επηρεάζουν το επίπεδο των επενδύσεων, τις προσδοκώμενες αποδόσεις και το επίπεδο της ζήτησης για νέους χώρους και χρήσεις.

Κίνδυνος αγοράς ακινήτων: Είναι ο κίνδυνος που είναι συνυφασμένος με την γενικότερη εξέλιξη της αγοράς ακινήτων, τα επίπεδα των εμπορικών αξιών και τις αποδόσεις. Ο κίνδυνος αυτός, αντιμετωπίζεται με την γενική αρχή της διασποράς, δηλαδή με την αποφυγή τοπικής συγκέντρωσης των επενδύσεων σε ακίνητα.

Κίνδυνος από τη ζήτηση του συγκεκριμένου προς αξιοποίηση ακινήτου: αφορά κινδύνους που σχετίζονται με τη θέση αλλά και τη χρήση του ακινήτου, όπως συνθήκες υπερπροσφοράς, ανταγωνισμού, υποβάθμισης περιβάλλοντος.

Άρθρο 6
Κριτήρια επένδυσης σε ακίνητα προς ιδιόχρηση

1. Οι αποφάσεις για επένδυση σε ακίνητα προς ιδιόχρηση από τους Φ.Κ.Α. για τη στέγαση των υπηρεσιών τους πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα τη λειτουργικότητα και τη παροχή ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας για το προσωπικό και εξυπηρέτησης για τους ασφαλισμένους, περιορίζοντας το κόστος της στέγασης στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.

2. Με δεδομένους τους στόχους και τις απαιτήσεις του Φ.Κ.Α. για την στέγαση των υπηρεσιών του, η απόφαση για τη στέγαση σε μισθωμένο ή ιδιόκτητο ακίνητο πρέπει να λαμβάνεται κυρίως με οικονομικά κριτήρια. Ως μέτρο σύγκρισης των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων πρέπει να λαμβάνεται το ετήσιο κόστος στέγασης ανά θέση εργασίας, περιλαμβανομένου, εκτός του μισθώματος, και του κόστους συντήρησης και λειτουργίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παλαιά ακίνητα. Πρέπει

επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνθήκες και τα δεδομένα της αγοράς ακινήτων κατά τη στιγμή της λήψης απόφασης (αποδόσεις, εμπορικές αξίες, τάσεις εξέλιξης της αγοράς βραχυπρόθεσμα κ.λπ.).

3. Για την περίπτωση που οι στεγαστικές ανάγκες των Φ.Κ.Α. δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από τα προσφερόμενα στην αγορά για μίσθωση κτίρια, δύνανται να υιοθετούν και άλλες λύσεις όπως: αγορά ή σε περίπτωση που ο Φ.Κ.Α. είναι κύριος του κατάλληλου οικοπέδου, κατασκευή με καταβολή του κόστους του έργου, κατασκευή με αντιπαροχή, στην περίπτωση που το επιτρέπει το μέγεθος και οι δυνατότητες δόμησης του ιδιόκτητου οικοπέδου, σύναψη σύμβασης για την παραχώρηση χρήσης στον εργολάβο με ταυτόχρονη εκμίσθωση από αυτόν προς τον Φ.Κ.Α. του κτιρίου που θα αναγερθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή χρήση των δυνατοτήτων του νομικού πλαισίου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ν. 3389/2005). Η επιλογή της κατάλληλης λύσης θα γίνεται κυρίως βάσει του κριτηρίου του πραγματικού κόστους, για τη συνολική προβλεπόμενη διάρκεια χρήσης του ακινήτου, των κινδύνων και των ειδικών αναγκών του Ασφαλιστικού Φορέα.

Άρθρο 7
Περιοδική αποτίμηση ακινήτων

Για την ακριβή, έγκυρη και έγκαιρη παρακολούθηση της επενδυτικής δραστηριότητας, καθώς και την προσέγγιση και ανάλυση στοιχείων για τη διασφάλιση της ορθότητας στη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, πρέπει οι Φ.Κ.Α. να προβαίνουν στην αποτίμηση των ακινήτων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. ε΄ της παρ. 1 του αρθρ.17 του ν. 3586/2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Written by gr.mme.observer

19 Σεπτεμβρίου 2009 στις 5:26 μμ

Αναρτήθηκε στις Επενδύσεις

Tagged with

Αρέσει σε %d bloggers: