για Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ (…job done)

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Ποιοι επαγγελματίες υπάγονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ


Την υποχρεωτική υπαγωγή στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ των επαγγελματιών που έχουν τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος σε περιοχές πέραν της δηλωθείσας έδρας και αυτών που δραστηριοποιούνται με τη σύναψη σύμβασεων, καθορίζει με εγκύκλιό του ο ΟΑΕΕ. Οπως διευκρινίζει o Οργανισμός, οι επαγγελματίες που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3050/2002, υποχρεωτικά πλέον, από την 1/11/09 θα ασφαλιστούν στον ΟΑΕΕ. Η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

1. Γενικά (Διατάξεις – Ερμηνεία των Διατάξεων)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/2002, επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που ασκούν επαγγελματική, βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων ή 1.000 σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση των καταργηθέντων ταμείων ΤΕΒΕ και ΤΑΕ και νυν ΟΑΕΕ από 1/1/03, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών, που προέρχονται από εμπορική ή επαγγελματοβιοτεχνική δραστηριότητα, υπερβαίνει το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Με το άρθρο 10 του Ν. 3232/2004, με το οποίο τροποποιήθηκαν οι προαναφερόμενες διατάξεις, ίσχυσε το καθεστώς αυτό και για τους δραστηριοποιούμενους ως μέλη ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών.

Στο άρθρο 1 παρ. α του ΠΔ 258/2005 (Καταστατικό του ΟΑΕΕ), προβλέπεται ότι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται οι επαγγελματίες και βιοτέχνες που διατηρούν επαγγελματική στέγη, ως τοιαύτης νοουμένης και της οικίας ή οποιουδήποτε χώρου όπου ασκείται το επάγγελμα.

Από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι ως έδρα επιχείρησης λαμβάνεται ο χώρος όπου ασκείται το επάγγελμα και όχι ο χώρος διαμονής του επαγγελματία.

Σε περίπτωση που στο χώρο διαμονής τυγχάνει να ασκείται το επάγγελμα, όπως π.χ. για τη δραστηριότητα με φασόν, τότε δύναται και ο χώρος κατοικίας να ληφθεί ως επαγγελματική στέγη – έδρα της επιχείρηση.

Δύναται να δηλώνεται ως έδρα της επιχείρησης η κατοικία, στις περιπτώσεις που το επάγγελμα ασκείται σε εξωτερικούς χώρους, π.χ., πλανόδιοι έμποροι, μόνο και μόνο για να καθίσταται εφικτή η επικοινωνία της υπηρεσίας με τον ασφαλισμένο και για να καθορίζεται το περιφερειακό τμήμα που θα τον εξυπηρετεί.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι εύλογο και πασιφανές ότι η δήλωση της κατοικίας ως έδρας της επιχείρησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ώστε να δίνεται το δικαίωμα στον επαγγελματία να ζητά εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ επικαλούμενος τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/2002.

Κατά την ίδια έννοια, είναι ανεπίτρεπτο να εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ, επικαλούμενοι τις διατάξεις του Ν. 3050/2002, επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται με τη σύναψη συμβάσεων, δηλώνοντας ως έδρα της δραστηριότητας κατοικίες που βρίσκονται σε προαιρετικές περιοχές, όταν στις συμβάσεις που έχουν συνάψει αναφέρεται ο χώρος όπου θα δραστηριοποιούνται, ο οποίος βρίσκεται σε υποχρεωτική περιοχή.

Τα είδη των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ υπηρεσιών και επαγγελματιών, με τη σύναψη των οποίων οι επαγγελματίες προβαίνουν σε αιτήματα καταστρατήγησης των διατάξεων, επικαλούμενοι λόγους εξαίρεσής τους, είναι:

α) Συμβάσεις μίσθωσης έργου (εργολάβοι) σύμφωνα με τις οποίες τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται κατά την έννοια του άρθρου 681 του Αστικού Κώδικα διατηρούν την ελευθερία ενέργειας κατά την παροχή των υπηρεσιών τους.

β) Συμβάσεις για τη σύναψη των οποίων έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 ή του άρθρου 1 του Ν. 2639/1998.

γ) Συμβάσεις κάθε είδους από τις οποίες προκύπτει η υποχρέωση για ανάληψη συγκεκριμένου έργου και εξασφαλίζεται ότι δεν υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία.

Το αρχικό νομοθετικό σχέδιο, βάσει του οποίου είχαν θεσπιστεί οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν. 3050/2002, είχε ως σκοπό την απαλλαγή από την ασφάλιση ενός μικρού αριθμού επαγγελματιών, που είχαν πραγματική αδυναμία καταβολής εισφορών λόγω του χαμηλού τους εισοδήματος. Στην πορεία όμως διαπιστώθηκε ότι το άρθρο 9 του Ν. 3050/2002 άφησε πολλά περιθώρια καταστρατήγησης και εκμετάλλευσης των διατάξεων με την παραποίηση του αρχικού νομοθετικού σχεδίου κατά την εφαρμογή τους, άποψη με την οποία συμφωνεί το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο με το με αρ. πρωτ. Φ10035/27399/1094/16-1-09 έγγραφό του, όπως επίσης συμφωνεί και εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΕ με τις με αριθμό 1050/89/19-10-09 και 1062/91/2-11-09 αποφάσεις του.

2. Οδηγίες προς Εκτέλεση

Α. Ουδεμία απαλλαγή – εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ θα χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3050/2002 σε επαγγελματίες, που:

α) Ασκούν επαγγέλματα, διά των οποίων προσφέρουν υπηρεσίες δηλώνοντας ως επαγγελματική έδρα κατοικίες ευρισκόμενες σε προαιρετικές περιοχές, όπως π.χ. εμπορικοί αντιπρόσωποι, λογιστές, ψυχολόγοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.τ.λ.

Παρατήρηση: Της κατηγορίας αυτής εξαιρούνται οι δραστηριοποιούμενοι με φασόν, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3050/2002.

β) Ασκούν επαγγέλματα που, λόγω της φύσης τους, προσφέρουν υπηρεσίες σε χώρους ή περιοχές εκτός του καταστήματος που δηλώνουν ως επαγγελματική έδρα, δηλαδή ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, συνεργεία καθαρισμού, ασφαλιστές, περιβαλλοντολόγοι, δασοπόνοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.τ.λ.

γ) Διατηρούν επαγγελματική έδρα εντός προαιρετικής περιοχής, αλλά λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους, η πώληση ή η παροχή υπηρεσιών δεν περιορίζεται στην προαιρετική περιοχή, όπως π.χ. λογιστές, πρατήρια υγρών καυσίμων, ξενοδόχοι κ.τ.λ.

δ) Δραστηριοποιούνται με σύναψη συμβάσεων κάθε είδους εκ των προαναφερθεισών στην παρούσα εγκύκλιο.

Παρατήρηση: Ο τρόπος αντιμετώπισης όλων των περιπτώσεων δεν μεταβάλλεται από το εάν οι επαγγελματίες εκδίδουν τιμολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών.

Β. α) Σε όλες τις περιπτώσεις, που έχουν χορηγηθεί οριστικές απαλλαγές σε επαγγελματίες, που λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν και σε άλλες περιοχές από τη δηλωθείσα ως έδρα της επιχείρησης, οι επαγγελματίες αυτοί να ειδοποιηθούν με συστημένες επιστολές, ώστε να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/11/09.

Σε περίπτωση που εντός του ευλόγου χρονικού διαστήματος των δύο (2) μηνών από την παραλαβή της ειδοποίησης, δεν προσέλθουν, θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ αυτεπαγγέλτως από 1/11/09.

β) Σε όλες τις περιπτώσεις που έχουν χορηγηθεί τριετείς απαλλαγές (δεν έχει λήξει η τριετία) και αφορούν τα προαναφερόμενα επαγγέλματα ή συναφή αυτών, να μην κριθούν στη λήξη τους με το εισοδηματικό κριτήριο, αλλά να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ από 1/11/09.

γ) Στις περιπτώσεις που έχουν χορηγηθεί από την υπηρεσία απαλλακτικές βεβαιώσεις, έχει λήξει η τριετία αλλά δεν έχει γίνει έλεγχος του εισοδηματικού κριτηρίου λόγω μη έκδοσης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων από τη ΔΟΥ, σε αυτή και μόνο την περίπτωση, να προβαίνετε σε έλεγχο του εισοδηματικού κριτηρίου με βάση τα εκκαθαριστικά (όταν αυτά εκδοθούν) και εφόσον πληρούται το εισοδηματικό κριτήριο, θα ασφαλίζονται από τη λήξη της τριετίας, ενώ εάν δεν πληρούται θα ασφαλίζονται από 1/11/09.

δ) Στις περιπτώσεις επαγγελματιών, εμπόρων και βιοτεχνών οι οποίοι ασκούσαν και ασκούν επάγγελμα που από τη φύση του δύναται να ασκηθεί και σε περιοχές πέραν του τόπου που έχει δηλωθεί ως επαγγελματική έδρα και δεν έχουν εμφανιστεί στην υπηρεσία έως και σήμερα, όπως είχαν υποχρέωση, η ασφάλιση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 258/2005, δηλ. με αναδρομικότητα πενταετίας.

Written by gr.mme.observer

11 Δεκεμβρίου 2009 στις 6:01 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: