Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Επαναληπτικός διαγωνισμός για μεταστέγαση του ΕΤΑΠ–ΜΜΕ


Προκήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση των Υπηρεσιών του ΕΤΑΠ–ΜΜΕ που στεγάζονται σήμερα στην οδό Διαμαντοπούλου 10 στην Αθήνα Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ προκηρύσσει Δημόσιο Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους του ΠΔ 715/79, ως ισχύουν, με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση ακινήτου (στο εξής, «ακίνητο»), με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια (γραφειακοί χώροι, χώροι υποδοχής κοινού, χώροι αρχειοθέτησης) 1.000 τ.μ., με δυνατότητα απόκλισης επί πλέον η επί έλαττον 20%, για την στέγαση μέρους των Υπηρεσιών του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ. Εναλλακτικά, σε δεύτερη σειρά προτίμησης, το ΕΤΑΠ ΜΜΕ θα δεχθεί προσφορές για την μίσθωση ακινήτου με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 3.500τμ με δυνατότητα απόκλισης επί πλέον η επί έλαττον 20% για την στέγαση Υπηρεσιών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Το μέγιστο μίσθωμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα € 12/τμ ανωδομής (δώδεκα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ανωδομής) και θα συμπεριλαμβάνει τους βοηθητικούς χώρους, τις θέσεις στάθμευσης ή τυχόν άλλων χώρων.

Ι. Αντικείμενο του διαγωνισμού – Χρήση Μισθίου – Χρόνος Παραλαβής Ακινήτου/Εναρξης Μίσθωσης
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μίσθωση για 12 έτη ακινήτου (στο εξής, για συντομία, «το ακίνητο»), με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια γραφειακών χώρων (καθαροί χώροι γραφείων χωρίς κοινόχρηστους χώρους και εξωτερική τοιχοποιία) 1.000 τ.μ., με δυνατότητα απόκλισης επί πλέον η επί έλαττον 20%, για την μετεστέγαση μέρους των Υπηρεσιών του ΕΤΑΠ–ΜΜΕ. Οι κοινόχρηστοι χώροι που υπολογίζονται ότι απαιτούνται είναι 200 τμ με δυνατότητα απόκλισης επί πλέον η επί έλαττον 20%.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε ακτίνα μέχρι 300τμ από την σημερινή έδρα του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, και κατά προτίμηση στην ίδια πλευρά της οδού Καλλιρόης όπου βρίσκεται σήμερα η έδρα του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Το ακίνητο είναι επιθυμητό να διαθέτει 15 θέσεις στάθμευσης σε υπόγειο ή ακάλυπτο ή παρακείμενο χώρο και να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές που περιέχονται στο Παράρτημα Α («Τεχνικές Προδιαγραφές»).

Εναλλακτικά, σε δεύτερη σειρά προτίμησης, το ΕΤΑΠ ΜΜΕ θα δεχθεί προσφορές για ακίνητο με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 3.500τμ, με δυνατότητα απόκλισης επί πλέον ή επί έλαττον 20%, για την στέγαση Υπηρεσιών.

Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ επιθυμεί να παραλάβει/μισθώσει το ακίνητο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης του διαγωνισμού από το ΔΣ του ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα παραλάβει το ακίνητο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, κενό, ελεύθερο μίσθωσης και πλήρως αποπερατωμένο με ολοκληρωμένες τις εργασίες που τυχόν έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης επί ποινή κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ΠΔ 715/79.

Για την παραλαβή του τεύχους της προκήρυξης, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών, Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας της Δ/νσης Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, στην ιστοσελίδα της Β’ Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, (www.taisyt.gr) και στον δικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ: diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ: Β4ΓΟΟΡΡΔ-75Ε)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27 Αυγούστου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στο κτίριο που στεγάζεται η έδρα του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, επί της οδού Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20, Αθήνα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής μίσθωσης ακινήτου (Π.Δ. 715/79).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής εγγράφων Προσφορών μέχρι την ανωτέρω προσδιορισθείσα ημέρα και ώρα με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, με courier κλπ). Οι Προσφορές μπορούν να κατατίθενται – αποστέλλονται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών στο κτίριο επί της οδού Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20, Αθήνα, ΤΚ 117 43, 27 Αυγούστου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. Προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές. Ως κρίσιμος χρόνος για το εκπρόθεσμο της Προσφοράς θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο θα βεβαιώνεται η λήψη της από την ως άνω υπηρεσία πρωτοκόλλου.

Written by gr.mme.observer

3 Αυγούστου 2012 στις 6:57 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Αρέσει σε %d bloggers: