για Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ (…job done)

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Βοήθημα ανεργίας σε «μπλοκάκια»


Με πολύ δεσμευτικές προϋποθέσεις εγκρίθηκε από το υπουργείο Εργασίας προϋπολογισμός (40 εκατ. ευρώ για το 2013) για την ενεργοποίηση βοηθήματος ανεργίας 360 ευρώ ανά μήνα σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους που διακόπτουν το επάγγελμά τους.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.80000/8285/253/2013 Απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δικαιούχοι είναι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ διακόπτουν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ ή το Δημόσιο ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής, έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 και δεν έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και υπό την προϋπόθεση όμως ότι το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, για τη χορήγηση βοηθήματος στους ως άνω δικαιούχους απαιτείται σωρευτικά η συνδρομή των κάτωθι προϋποθέσεων:

α. Πραγματοποίηση σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριών ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς. Ειδικότερα, για όσους ήταν ασφαλισμένοι κατά την 1.1.2011 απαιτείται καταβολή εισφορών για ένα τουλάχιστον έτος στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1.1.2012, η καταβολή εισφορών για δύο τουλάχιστον έτη στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για όσους διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1.1.2013, ενώ για όσους διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από 1.1.2014 και εφεξής απαιτείται η καταβολή εισφοράς για τρία τουλάχιστον έτη.
β. Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 ευρώ.
γ. Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 1.1.2012 και εφεξής για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λήψη του βοηθήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
δ. Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του ή άλλου φορέα μετά τη διακοπή επαγγέλματος.
ε. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.
στ. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται.
ζ. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.
η. Ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί διακοπή δύο ελεύθερων επαγγελμάτων δικαιούται βοηθήματος από έναν μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή του.

ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Το βοήθημα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών και ανέρχεται στο ποσό των 360 ευρώ μηνιαίως. Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος καθώς και το χορηγούμενο ποσό καθορίζονται από τον συνολικό χρόνο ασφάλισης.
Συγκεκριμένα:
-Για χρόνο ασφάλισης 3 έως 4 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για 3 μήνες.
-Για χρόνο ασφάλισης 5 έως 6 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για 4 μήνες.
-Για χρόνο ασφάλισης 7 έως 8 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για 5 μήνες.
-Για χρόνο ασφάλισης 9 ως 10 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για 6 μήνες.
-Για χρόνο ασφάλισης 11 ως 12 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για 7 μήνες.
-Για χρόνο ασφάλισης 13 ως 14 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για 8 μήνες.
-Για χρόνο ασφάλισης 15 πλήρη έτη και άνω καταβάλλεται βοήθημα για εννέα μήνες.

Written by gr.mme.observer

2 Απριλίου 2013 στις 12:12 μμ

Αρέσει σε %d bloggers: