Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Διορισμός προέδρου στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ


ΦΕΚ 150 ΥΟΔΔ 2013Με την Αριθμ. Φ.10070/10472/630 (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 150/2013) απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας διορίστηκε στη θέση του προέδρου του Διοικητικού του Συμβουλίου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ η Παναγιώτα Αντωνοπούλου.

Αναλυτικά η απόφαση:

Διορισμός Προέδρου και Προέδρου του ΔΣ του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
(Ε.Τ.Α.Π. − Μ.Μ.Ε.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 39 και 44 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (Α 58).
β) του άρθρου 72, παρ. 26 του ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 150).
γ) του άρθρου 77 παρ. 8 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 170).
δ) του Π.δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 141) και
ε) του Π. δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141).
2. Την από 29/03/2013 έκθεση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που συνεδρίασε κατά το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, με θέμα τη διατύπωση γνώμης για την καταλληλότητα του προτεινόμενου από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς διορισμό στη θέση του Προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. − Μ.Μ.Ε.), η οποία μας διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθμ. 870/29−03−2013 έγγραφο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.
3. Την υπ’ αριθμ. 14680/1249/Κ03/3−04−2013 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ε.Τ.Α.Π. − Μ.Μ.Ε., ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. − Μ.Μ.Ε.), έτους 2013, στον ΚΑΕ 0284, συνολικού ποσού #40.000,00€#, για την αμοιβή του Προέδρου του ΔΣ του ταμείου, και στον ΚΑΕ 0264, συνολικού ποσού #55.000,00.€#, για την αποζημίωση για τη συμμετοχή του Προέδρου στο ΔΣ του Ταμείου.
4. Την υπ’ αριθμ. 10736/830/Κ05/4−03−2013 αίτηση παραίτησης του Προέδρου του Ταμείου Κωνσταντίνου Τσουπαρόπουλου, αποφασίζουμε:
Διορίζουμε ως Πρόεδρο του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. − Μ.Μ.Ε.) και Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου την Παναγιώτα Αντωνοπούλου του Ιωάννη, πτυχιούχο Α.Ε.Ι, με Α.Δ.Τ. Χ 200725.
Η θητεία της διοριζόμενης είναι για τρία (3) χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Advertisements

Written by gr.mme.observer

14 Απριλίου 2013 στις 12:26 πμ

Αναρτήθηκε στις διοίκηση

Αρέσει σε %d bloggers: