για Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ (…job done)

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Οι προβλέψεις του Κοινωνικού προϋπολογισμού 2015


9090399_cover226x300Στις σελίδες 152 – 157 της εισηγητικής έκθεσης για τον προϋπολογισμό του 2015, καταγράφονται τα βασικά στοιχεία του Κοινωνικού προϋπολογισμού. Επίσης, στις σελίδες 42 – 45 παρουσιάζονται δράσεις βελτίωσης της διαδικασίας συνταξιοδότησης και στις σελίδες 52 – 57 τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση:

Ο κοινωνικός προϋπολογισμός, για το 2015, χαρακτηρίζεται από τη συνέχιση της προσπάθειας για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και την αποφυγή δημιουργίας μελλοντικών ελλειμμάτων, καθώς και από την εφαρμογή διαρθρωτικών παρεμβάσεων και μέτρων εξυγίανσης προκειμένου να διασφαλιστεί και να επιταχυνθεί η εισπραξιμότητα σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Παράλληλα, συνεχίζεται η εφαρμογή μέτρων τόνωσης της αγοράς εργασίας, μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% και της συνεπακόλουθης βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της μείωσης του εργοδοτικού κόστους. Επιπρόσθετα υιοθετούνται προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το ποσοστό ανεργίας της χώρας.

Στον τομέα της Υγείας, ΕΟΠΥΥ και Νοσοκομείων, οι προσπάθειες επικεντρώνονται αφενός μεν στην ενίσχυση των διαρθρωτικών δράσεων που έχουν δρομολογηθεί, αφετέρου δε στην επιτάχυνση των πληρωμών των υποχρεώσεων του συστήματος υγείας, εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου.

327

Τα συνολικά έσοδα του ενοποιημένου κοινωνικού προϋπολογισμού το 2015 προβλέπονται μειωμένα σε σχέση με το 2014 ως αποτέλεσμα, κυρίως, της μείωσης των μεταβιβάσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και της κατάργησης των μη ανταποδοτικών πόρων.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι το 2014 στις μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό περιλαμβάνεται και ειδική χρηματοδότηση ύψους 939 εκατ. ευρώ για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σε τρίτους, ενώ για το 2015 δεν έχει περιληφθεί αντίστοιχο ποσό.

Τα έξοδα του 2015 προβλέπονται μειωμένα κατά 1.619 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2014, κυρίως εξαιτίας της εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους 1.364 εκατ. ευρώ.

Ασφαλιστικά Ταμεία

Η συνταξιοδοτική δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στα 23.276 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι 23.209 εκατ. ευρώ (χωρίς τη χρηματοδότηση του ΜΤΠΥ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ύψους 80 εκατ. ευρώ) το 2014. Η αύξηση αυτή οφείλεται στους νέους συνταξιούχους, καθώς και στην καταβολή αναδρομικών μετά την οριστική έκδοση των συντάξεων.

Το ταμειακό ισοζύγιο των ασφαλιστικών ταμείων αναμένεται να διαμορφωθεί σε -1.189 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι -807 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται για το 2015 εστιάζονται στους δύο βασικούς πυλώνες, που αφορούν τη στήριξη της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και τα μέτρα καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής και βελτίωσης της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων.

Στήριξη της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος

Για τη στήριξη της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος από 1/1/2015 τίθενται σε εφαρμογή οι θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν νομοθετηθεί. Ειδικότερα, στον τομέα των επικουρικών συντάξεων έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως:

 Η καθολική υιοθέτηση του διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση, με την εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας.

 Η αναπροσαρμογή, ετησίως, των μερισμάτων που χορηγούνται από τα επί μέρους Μετοχικά Ταμεία μετά από αναλογιστική μελέτη και η αποφυγή δημιουργίας ελλειμμάτων σε ετήσια βάση.

 Η ένταξη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), σταδιακά, όλων των επικουρικών ταμείων.

Επίσης, στον τομέα των εφάπαξ παροχών έχουν γίνει παρεμβάσεις έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μελλοντική ανισορροπία.

Παράλληλα, για τη βελτίωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της χώρας έχει δημιουργηθεί το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» που συνιστά το Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Ικανότητας και περιλαμβάνει τους ενεργούς ασφαλισμένους και τους δικαιούχους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Μέσω του ανωτέρω συστήματος τα ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν να προβαίνουν ηλεκτρονικά στην έκδοση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης και να επιταχύνουν την απονομή συντάξεων. Τέλος, μέσω του ίδιου συστήματος, καταργείται η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθένειας με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και την εξάλειψη της παραβατικότητας.

Παρεμβάσεις καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής και ενίσχυσης της εισπραξιμότητας

Η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στήριξης της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Οι δράσεις που ξεκίνησαν τον προηγούμενο χρόνο συνεχίζονται και όπου απαιτείται γίνονται οι αναγκαίες τεχνικές και διοικητικές βελτιώσεις.

Με την εφαρμογή του πλέγματος των δράσεων καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής, αλλά και της αναμενόμενης βελτίωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος το σύνολο των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές αναμένεται να παρουσιάσει ελαφρά βελτίωση το 2015.

Αναλυτικότερα οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ως εξής :

Καθολικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι μεταξύ των δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Εκτιμάται ότι η συνεχής και συστηματική εφαρμογή των ελέγχων αυτών εδραιώνει το καθεστώς ασφαλιστικής συνείδησης.

Εξορθολογισμός μηχανισμών είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ

Με την υποχρεωτική δήλωση και καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων γίνεται σημαντική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και την εξάλειψη παραβατικών πρακτικών που εντοπίστηκαν στον παρελθόν.

Συμψηφισμός επιστροφών ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος με ασφαλιστικές οφειλές

Η διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος με ασφαλιστικές οφειλές, η οποία ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 2014, αναμένεται να βελτιωθεί με την ηλεκτρονική διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του ασφαλιστικού συστήματος και της φορολογικής διοίκησης.

Επιχειρησιακή λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»

Η λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), με την εφαρμογή στοχευμένων εισπρακτικών μέτρων στους οφειλέτες με ενιαίες διαδικασίες και κανόνες για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αναμένεται να εδραιώσει την ενίσχυση των εσόδων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), ενώ παράλληλα συνεχίζεται η επιβολή αυστηρών προστίμων για τις περιπτώσεις αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη».

Διαρθρωτικά μέτρα εξορθολογισμού λειτουργίας του ΟΑΕΕ

Οι ασφαλιστικές εισφορές του ΟΑΕΕ παρουσίασαν μειωμένη εισπραξιμότητα κατά το τρέχον έτος, που οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση εφαρμογής διαρθρωτικών μέτρων στο φορέα. Παρά το γεγονός αυτό, η εφαρμογή μέτρων όπως η μετατροπή των διμηνιαίων εισφορών σε μηνιαίες και η αξιοποίηση των υφιστάμενων εισπρακτικών μηχανισμών αναμένεται να ενισχύσουν τα έσοδα του Οργανισμού.

Αναθεώρηση ρυθμίσεων για την καταβολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Η αναθεώρηση του υφιστάμενου σχήματος ρυθμίσεων παρέχει ευνοϊκότερους όρους στους οφειλέτες και αναμένεται αφενός μεν να συγκρατήσει τους συνεπείς ασφαλισμένους στο σύστημα, αφετέρου δε να οδηγήσει στην επανένταξη όσων, λόγω οφειλών, παραμένουν εκτός αυτού.

Οργανισμοί Απασχόλησης

Για το 2015 εκτιμάται ότι το ταμειακό ισοζύγιο του ΟΑΕΔ θα ανέλθει στα 198 εκατ. ευρώ, με την κρατική επιχορήγηση να ανέρχεται σε 750 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 457 εκατ. ευρώ το 2014. Η αυξημένη κρατική επιχορήγηση αντικατοπτρίζει, σε μεγάλο βαθμό, την πολιτική αντιμετώπισης της ανεργίας, η οποία, για το έτος 2015, ενισχύεται και με το σχεδιασμό της εφαρμογής προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών, προβλεπόμενου ετήσιου κόστους 600 εκατ. ευρώ περίπου. Η δαπάνη για τα προγράμματα αυτά είναι σημαντικά αυξημένη από την αντίστοιχη του έτους 2014 (373 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω της ιδιαίτερης έμφασης που αποδίδεται στη χρηματοδότηση προγραμμάτων για νέους και ανέργους.

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

Το ταμειακό αποτέλεσμα του ΕΟΠΥΥ αναμένεται να διαμορφωθεί σε -200 εκατ. ευρώ για το 2014, που οφείλεται στην προσπάθεια επιτάχυνσης των πληρωμών και ταυτόχρονα μείωσης των απλήρωτων υποχρεώσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Οργανισμός αναμένεται να λάβει ως το τέλος τρέχοντος έτους ποσό 344 εκατ. ευρώ από την ειδική χρηματοδότηση για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους. Αντίστοιχα αναμένεται να διενεργηθούν εντός του ίδιου έτους πληρωμές για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Οργανισμού ύψους 652 εκατ. ευρώ.

Σημαντική προσπάθεια αποτελεί και η συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης, τα όρια της οποίας έχουν διαμορφωθεί, σε δημοσιονομική βάση, στα 2.000 εκατ. ευρώ για τα έτη 2014 και 2015, έναντι 2.371 εκατ. ευρώ το 2013. Το ύψος αυτό αναμένεται να διασφαλιστεί μέσω της εφαρμογής και ενδυνάμωσης των μηχανισμών καθιέρωσης ποσού επιστροφής (rebate) και αυτόματων επιστροφών (clawback).

Παράλληλα, υλοποιούνται διαρθρωτικές δράσεις που αποσκοπούν στην περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης. Ενδεικτικά αναφέρονται η αναθεώρηση των τιμών των φαρμάκων βάσει των τριών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χαμηλότερες τιμές, η προώθηση της συνταγογράφησης γενόσημων φαρμάκων, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα Νοσοκομεία, η εισαγωγή ποινών για γιατρούς που δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Ανάλογη προσπάθεια συγκράτησης της δαπάνης πραγματοποιείται και στην κατηγορία των παρόχων υγείας με τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή μηχανισμών καθιέρωσης ποσού επιστροφής (rebate) και αυτόματων επιστροφών (clawback) για τις κατηγορίες των νοσηλίων ιδιωτικών κλινικών, των διαγνωστικών εξετάσεων και των φυσικοθεραπειών. Αντίστοιχοι μηχανισμοί συγκράτησης των δαπανών δεν υφίστανται για τις λοιπές κατηγορίες παρόχων. Επιπρόσθετα, για την ανάσχεση της δαπάνης των ιδιωτικών κλινικών και των διαγνωστικών εξετάσεων βρίσκονται σε εξέλιξη η μελέτη και θέσπιση δράσεων που σχετίζονται με διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον έλεγχο της συνταγογράφησης καθώς και στην επανατιμολόγηση και στον εξορθολογισμό των διαγνωστικών εξετάσεων.

Τέλος, από το έτος 2015, σύμφωνα με το ν. 4238/2014, ο ΕΟΠΥΥ καθίσταται αγοραστής υπηρεσιών υγείας, με σκοπό τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

Νοσοκομεία

Τα Νοσοκομεία αναμένεται να εμφανίσουν αρνητικό ταμειακό αποτέλεσμα ύψους 42 εκατ. ευρώ το 2014, λόγω, κυρίως, της εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Σημειώνεται ότι η εμφανιζόμενη αδυναμία μεταβίβασης των προϋπολογισθέντων πόρων για το έτος 2014 από τον ΕΟΠΥΥ, αντιμετωπίστηκε ως ένα βαθμό με αυξημένες μεταβιβάσεις πιστώσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, έως το τέλος του οικονομικού έτους, αναμένεται σημαντική μείωση των απλήρωτων υποχρεώσεων των Νοσοκομείων ύψους 400 εκατ. ευρώ περίπου.

Στον προϋπολογισμό του 2015 αναμένεται θετικότερη εικόνα στο σκέλος των εσόδων, όπως επίσης και επίτευξη πλεονασματικού ταμειακού αποτελέσματος, ύψους 76 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, ως προς τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ αναμένεται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έγκαιρης τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το ασφαλιστικό σύστημα (ΕΟΠΥΥ), όπως επίσης η ανάπτυξη και η πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένα Νοσοκομεία του ελληνικού συστήματος ΚΕΝ (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια).

Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ)

Με τις διατάξεις του ν. 4238/2014 δημιουργήθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), που λειτουργεί στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) της χώρας, με σκοπό την παροχή, σε όλους τους πολίτες, ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, προαγωγής και φροντίδας υγείας.

Το ΠΕΔΥ αποτελείται από τα Κέντρα Υγείας και τις λοιπές μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των ΔΥΠΕ, τα Κέντρα Υγείας που εντάχθηκαν από τα νοσοκομεία στις ΔΥΠΕ αποτελώντας αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους, καθώς και από τις μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΟΠΥΥ, που επίσης συνιστούν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες.

Για το οικονομικό έτος 2015 η λειτουργία του ΠΕΔΥ θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που είχαν αρχικώς προβλεφθεί για τη λειτουργία των Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ.

 

328a

328b

 

Written by gr.mme.observer

21 Νοεμβρίου 2014 στις 11:50 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Tagged with

Αρέσει σε %d bloggers: