για Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ (…job done)

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Τί προβλέπει η τροπολογία για τον ΕΔΟΕΑΠ


Τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας: «Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του ΕΣΥ. Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών ΕΣΥ και άλλες διατάξεις».

Την υπογράφουν οι υπουργοί: Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νικόλαος Παππάς, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ευτυχία Αχτσιόγλου, Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιος Πετρόπουλος.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο …

Με τον α.ν. 248/1967 ιδρύθηκε ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ), ο οποίος ενεργεί κατά νόμο ως οργανισμός υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, ήτοι ασκεί επικουρική ασφάλιση καθ’ υποκατάσταση της δημόσιας επικουρικής ασφάλισης για τις χορηγούμενες από αυτόν παροχές (επικουρική σύνταξη, παροχή εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως και ιατροφαρμακευτική-νοσοκομειακή περίθαλψη), όπως έχει κριθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5/2002 απόφασης του ΑΕΔ. Σύμφωνα με τον ανωτέρω δικαιοπολιτικό σκοπό του, θα ήταν αντίθετο προς το δημόσιο συμφέρον το ενδεχόμενο κατάργησης της λειτουργίας του. Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, με την οποία εξασφαλίζεται η διάσωση της λειτουργίας του ΕΔΟΕΑΠ, τροποποιείται ο ανωτέρω συστατικός Νόμος του (Α.Ν. 248/1967).

Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 248/1967 που αφορά στα υπαγόμενα στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ πρόσωπα (για μηνιαία επικούρηση και ιατροφαρμακευτική-νοσοκομειακή περίθαλψη), σε συμμόρφωση με τις υπ’αριθμ. 1483/2016 και 1314/2016 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, δυνάμει των οποίων κρίθηκε ότι όλοι οι εργαζόμενοι στον Τύπο και σε ομοειδή επαγγέλματα υπάγονται στην υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, χωρίς να απαιτείται ως προϋπόθεση η συμμετοχή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις. Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ υπάγονται, μεταξύ άλλων, όλοι οι μισθωτοί σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσής τους, καθώς και σε πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου, εξαιρουμένων των μελών των Ε.Τ.ΑΣ. και Τ.Ε.Α.Σ. ή όσων δικαιούνται να γίνουν μέλη αυτών σύμφωνα με το Καταστατικό τους. Επίσης, υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ και οι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι των παραπάνω επιχειρήσεων, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης, και έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα ανά μέσο με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό τους.

Περαιτέρω, στην προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ για ιατροφαρμακευτική-νοσοκομειακή περίθαλψη και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού. Τέλος, στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ υπάγονται υποχρεωτικώς για εφάπαξ παροχή όσοι ήταν ήδη ασφαλισμένοι στον ΕΔΟΕΑΠ ή έχουν ασφαλιστεί για την παροχή αυτή σε κλάδο πρόνοιας άλλου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.

Με την παρ. 2 καθορίζεται ο χρόνος συντέλεσης της μεταφοράς των ασφαλιστικών σχέσεων από άλλο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ και προβλέπεται ότι για τις ανωτέρω ασφαλιστικές σχέσεις εφαρμόζονται οι περί διαδοχικής ασφάλισης διατάξεις.

Άρθρο …

Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται άρθρο 3Α στον α.ν. 248/1967, δυνάμει του οποίου προβλέπονται τα ποσοστά εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών για επικουρική ασφάλιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εφάπαξ παροχή.

Άρθρο …

Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται άρθρο 3Β στον α.ν. 248/1967, με το οποίο καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής. Ειδικότερα, για το μετά την έναρξη ισχύος χρονικό διάστημα, ο υπολογισμός γίνεται βάσει του διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NCD) με την εφαρμογή μαθηματικού τύπου. Τέλος, χορηγείται εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ να ρυθμίζει κάθε αναγκαίο για την εφαρμογή του τύπου αυτού θέμα.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 ορίζεται ότι για το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί μέχρι την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευσή της, το ποσό της εφάπαξ παροχής για πρόσωπα που υπάγονταν στον κλάδο εφάπαξ του ΕΔΟΕΑΠ υπολογίζεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του, ενώ στις λοιπές περιπτώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο …

Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται το άρθρο 5 του Α.Ν. 248/1967 περί σύνθεσης και συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ αποτελείται πλέον από έντεκα μέλη, με τη συμμετοχή στη σύνθεσή του και ενός εκπροσώπου των εργοδοτών και για τριετή πλέον θητεία, ενώ ρυθμίζονται τα απαιτούμενα για τη λήψη αποφάσεων ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας και τα εν γένει θέματα λειτουργίας του. Τέλος, προβλέπεται ο καθορισμός του ύψους των παροχών του ΕΔΟΕΑΠ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εκπόνησης ετήσιας αναλογιστικής μελέτης.

Με την παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης εισάγεται μεταβατική ρύθμιση για το νέο μετά τη δημοσίευση του παρόντος ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ.

Άρθρο …

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2, δυνάμει της οποίας τροποποιείται το άρθρο 6 του Α.Ν. 248/1967, προβλέπονται τα Έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ, τα οποία είναι απαραίτητα για την πραγμάτωση των σκοπών του και την αποτελεσματική λειτουργία του. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και αυξημένη εργοδοτική εισφορά η οποία θα είναι ισόποση με ποσοστό 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών εκάστης επιχείρησης ή εκμετάλλευσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής, κατά το μέρος που προέρχεται από την αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας. Επιπλέον προβλέπεται ότι ο ΕΔΟΕΑΠ αποδίδει από την εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. αναλογία αντίστοιχη του αριθμού των ασφαλισμένων τους με βάση μηνιαίες καταστάσεις μελών.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3 ρυθμίζεται η διαδικασία διασφάλισης της είσπραξης των εσόδων του ΕΔΟΕΑΠ και ο χρόνος καταβολής των εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων, ενώ έτι περαιτέρω προβλέπεται η έκδοση Κανονισμού από το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ για τη ρύθμιση κάθε αναγκαίου για την υλοποίηση της διάταξης αυτής θέματος.

Στην προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 4 ορίζεται ότι οι απαιτήσεις του ΕΔΟΕΑΠ από εισφορές κάθε είδους εισπράπονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Επιπλέον, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ, να αναθέτει την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών και να ρυθμίζει κάθε εν γένει ζήτημα που αφορά στη διαδικασία είσπραξης από το ΚΕΑΟ και απόδοσης στον ΕΔΟΕΑΠ των οφειλόμενων εισφορών.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 5 προβλέπεται η χρονική έναρξη της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων του άρθρου 3Α, καθώς επίσης και η τμηματική καταβολή τους σε μηνιαίες δόσεις.

Άρθρο …

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται τα ποσοστά εισφορών των ασφαλισμένων σε Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχής, καθώς και οι διαδικασίες είσπραξης από τον ΕΔΟΕΑΠ και απόδοσης σε αυτά της ποσοστιαίας αναλογίας της εργοδοτικής εισφοράς 2%.

Άρθρο …

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ο τρόπος τροποποίησης και κωδικοποίησης του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ που υπόκεινται σε έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ..

1. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 248/1967, η οποία έχει ως εξής:

«1. Εις την ασφάλισιν του ΕΔΟΕΑΠ, υπάγονται υποχρεωτικώς, δι’ απάσας τας υπό του Καταστατικού του οριζόμενας παροχάς, άπαντα τα μέλη (τακτικά, εν συντάξει, πάρεδρα και δόκιμα) των εν άρθρω 1 του παρόντος αναφερομένων Ενώσεων. Εις τα δόκιμα μέλη η ιατροφαρμακευτική περίθαλψις παρέχεται αμέσως από της εγγραφής των εις τας οικείας Ενώσεις.

2. Καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 3 του Α.Ν. 248/1967, η οποία έχει ως εξής:

« 3. Η ασφάλισις απάντων των ως άνω προσώπων επέρχεται εφ’ όσον δεν είναι ησφαλισμένοι εις έτερον Οργανισμόν Επικουρικής Ασφαλίσεως. Εάν οι ησφαλισμένοι υπήγοντο εις έτερον Οργανισμόν Επικουρικής Ασφαλίσεως, προσμετρείται και η παρά τούτω προϋπηρεσία αυτών»

3. Καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 3 του Α.Ν. 248/1967, η οποία έχει ως εξής:

«5. Η εισφορά των κατά την ανωτέρω παράγραφον 2, εδάφια ε’ και στ’ ασφαλιζομένων εις τον ΕΔΟΕΑΠ, ορίζεται ως εξής:

α) Οι Ιδιοκτήται η Εκδόται Ημερησίων Εφημερίδων θα εισφέρουν 3 % επί του υπ αυτών καταβαλλομένου ανωτάτου μισθού εις τον Διευθυντήν Συντάξεων ή τον Αρχισυντάκτην ή άλλον τυχόν υπάλληλον.

β) Οι εκ της Ηνωμένης Αραβικής Δημοκρατίας δημοσιογράφοι θα καταβάλλουν διά την αναγνώρισιν εκάστου μηνός επαγγελματικής των απασχολήσεως, ως δημοσιοργάφων, εν Αιγύπτω ποσοστόν 6 % επί της παρεχομένης εις αυτούς συντάξεως υπό του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. Το προκύπτον ποσόν οφειλής δύναται να καταβληθή εφ’ άπαξ ή να παρακρατήται από την μηνιαίαν αυτών επικουρικήν διά δόσεων καθοριζομένων υπό του Δ.Σ. ο αριθμός των οποίων δεν δύναται να υπερβή τας εξήκοντα (60).

γ) Η συνταξιοδότησις των ασφαλιζομένων δημοσιογράφων εκ της Ηνωμένης Αραβικής Δημοκρατίας άρχεται από της, μετά την ισχύν του παρόντος, υποβολής περί συνταξιοδοτήσεως αιτήσεως».

Άρθρο ..

  1. Αντικαθίσταται το άρθρο 5 του Α.Ν. 248/1967 που έχει ως εξής:
  2. «Ο ΕΔΟΕΑΠ διοικείται υπό Συμβουλίου εξ εννέα μελών, επί διετεί θητεία, προερχομένων ως ακολούθως: Των πέντε (5), εκ των μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, των δύο (2), εκ των μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, του ενός (1) εκ των μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης και του ενάτου εκ των μελών της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης.
  3. Εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ εις εκλέγεται Πρόεδρος αυτού, εις Αντιπρόεδρος, εις Γενικός Γραμματεύς και εις Ταμίας.
  4. Άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ εκλέγονται δια σχετικής πλειοψηφίας υπό των Γενικών Συνελεύσεων των μελών των εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου Οργανώσεων, επί τούτω συνερχομένων, κατά τα ειδικώτερον εν τω Καταστατικώ του Οργανισμού τούτου ορισθησόμενα στατικώ του Οργανισμού τούτου ορισθησόμενα.
  5. Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ, δεν δύνανται να προέρχωνται εκ μελών μιας και της αυτής Ενώσεως.

Ωσαύτως, η ιδιότης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου των δυνάμει του άρθρου 1 του παρόντος υπαγομένων εις τον ΕΔΟΕΑΠ Οργανώσεων είναι ασυμβίβαστος προς την ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού τούτου.

  1. Υπάλληλοι του ΕΔΟΕΑΠ, που διατελούν ή έχουν διατελέσει με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον Οργανισμό ή στις Ενώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου, δεν μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ.

Το κώλυμα της εκλογιμότητας των παραπάνω προσώπων αίρεται όταν παρέλθει πενταετία από τη διακοπή της εργασιακής τους σχέσης ή από τη συνταξιοδότησή τους».

Άρθρο …

  1. Αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 6 του Α.Ν. 248/1967 που έχει ως εξής: «Πόροι του ΕΔΟΕΑΠ»
  2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του Α.Ν. 248/1967, η οποία έχει ως εξής:

« 1. Πόροι του διά του παρόντος συνιστωμένου Οργανισμού ορίζονται:

α) Τα 17% εκ του, κατ’ άρθρα 11και12 του παρόντος, αγγελιοσήμου (εξ 20%) επί του τιμήματος των δημοσιευομένων εις τας ημερησίας εφημερίδας Αθηνών διαφημίσεων, ως και του τιμήματος παντός επί πληρωμή δημοσιεύματος εν αυταίς.

β) Τα 14% εκ του εν ταις αυταίς διατάξεσιν αγγελιοσήμου (16%) επί του τιμήματος ομοίων ως άνω διαφημίσεων και δημοσιευμάτων εις τας εν Θεσσαλονίκη εκδιδομένας ημερησίας εφημερίδας.

γ) Τα 10% εκ του εν άρθρω 11 παρ. 3 αγγελιοσήμου επί του τιμήματος πάσης διαφημίσεως γιγνομένης δια των εκπομπών του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ενόπλων Δυνάμεων.

δ) Αι κατά το άρθρον 10 του παρόντος εφ’ άπαξ εισφοραί των εν αυτώ Οργανώσεων.

ε) Το κατ’ άρθρον 14 παράγρ. 4 παράβολον επί νεοεκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων.

στ) Εισφορά 3% επί των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών των Συντακτών των ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, μελών των οικείων Ενώσεων Συντακτών και του προσωπικού των ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

ζ) Εισφορά 3% επί των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών των κατ’ άρθρον 3 παράγρ. 2 του παρόντος ασφαλιζομένων εις τον Οργανισμόν μισθωτών.

η) Οι τόκοι εκ της περιουσίας του ΕΔΟΕΑΠ. και πάσα εκ της διαχειρίσεως αυτής πρόσοδος.

θ) Πάσα άλλη πρόσοδος εκ δωρεών, κληροδοτημάτων κλπ»

  1. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του Α.Ν. 248/1967, η οποία έχει ως εξής:

« 2.α) Τα υπό στοιχεία α – ε της προηγουμένης παραγράφου έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ. κατατίθενται παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος, κατά τα εν άρθροις 10 και 12 του παρόντος νόμου οριζόμενα.

β) Αι υπό στοιχεία στ’ και ζ’ εισφοραί παρακρατούνται εκ των καταβαλλομένων τις υποκειμένοις εις αυτά μηνιαίων αποδοχών και αποδίδονται υπό των οικείων Λογιστηρίων, διά καταθέσεως τούτων εντός του πρώτου δεκαημέρου του επομένου από της πραγματώσεώς των μηνός, εις ειδικόν υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, παρά τη αυτή ως άνω Τραπέζη, λογαριασμόν, βάσει καταστάσεως, δύο αντίτυπα της οποίας, μετά των σχετικών αποδεικτικών καταθέσεως, αποστέλλονται αμελλητί προς την διαχείρισιν του ΕΔΟΕΑΠ.»

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο …

1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του α.ν. 248/1967 (Α’243) αντικαθίσταται ως εξής:

«1 Α. Στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ υπάγονται για επικουρική ασφάλιση (παροχή μηνιαίας επικούρησης):

α) άπαντα τα μέλη των Ενώσεων του άρθρου 1 του παρόντος,

β) όλοι οι μισθωτοί σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης, καθώς και οι μισθωτοί σε πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου. Από την ασφάλιση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση των αλληλοβοηθητικών σωματείων με την επωνυμία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.) και

γ) οι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι των επιχειρήσεων της περ. β’, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης, και έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα ανά μέσο με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό τους.

Β) Στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ υπάγονται για παροχή ιατροφαρμακευτικής – νοσοκομειακής περίθαλψης τα πρόσωπα της παρ. lA, και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού.

Γ) Στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ υπάγονται για εφάπαξ παροχή όσα από τα πρόσωπα της παρ. lA ήταν ήδη ασφαλισμένα στον ΕΔΟΕΑΠ ή σε κλάδο πρόνοιας άλλου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης».

2. Η δυνάμει των προηγούμενων διατάξεων μεταφορά των ασφαλιστικών σχέσεων από άλλο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ συντελείται από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο δημοσιεύτηκε το παρόν. Για τις ασφαλιστικές σχέσεις που μεταφέρονται στον ΕΔΟΕΑΠ δυνάμει των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

3. Οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 3 του α.ν. 248/1967 καταργούνται.

Άρθρο …

Μετά το άρθρο 3 του α.ν. 248/1967 προστίθεται άρθρο 3Α ως εξής:

«Άρθρο 3Α

Ασφαλιστικές Εισφορές

1. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.

2. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας ασφαλισμένων του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 2,55% για τον ασφαλισμένο και 4,55% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.

Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας των συνταξιούχων του Οργανισμού ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της καταβαλλόμενης από τον ΕΔΟΕΑΠ σύνταξης.

3. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης πρόνοιας των ασφαλισμένων της παρ. 1Γ του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου».

Άρθρο …

1. Μετά το άρθρο 3Α του α.ν. 248/1967 προστίθεται άρθρο 38 ως εξής:

«Άρθρο 38

Υπολογισμός εφάπαξ παροχής

1. Το ποσό της εφάπαξ παροχής που χορηγείται στους ασφαλισμένους της παρ. 1Γ του άρθρου 3 υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC). Οι ασφαλιστικές εισφορές για εφάπαξ παροχή που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Με βάση την αρχή της ισοδυναμίας το ποσό της εφάπαξ παροχής ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης.

Για τη συσσώρευση των εισφορών γίνεται χρήση πλασματικού ποσοστού επιστροφής, το οποίο ορίζεται ως η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών για το σύνολο των ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ποσό της απονεμόμενης εφάπαξ παροχής για το έτος t προκύπτει από τον τύπο:

2. Με απόφαση του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρω τύπου»

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Για το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, το ποσό της εφάπαξ παροχής για τα πρόσωπα που υπάγονταν στο κλάδο εφάπαξ του ΕΔΟΕΑΠ υπολογίζεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΕΔΟΕΑΠ, όπως ίσχυαν κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος. Στις λοιπές περιπτώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο …

1. Το άρθρο 5 του α.ν. 248/1967 αντικαθίσταται ως εξής

«Άρθρο 5:

1. Ο ΕΔΟΕΑΠ διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο έχει τριετή θητεία και στο οποίο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών. Ο εκπρόσωπος των εργοδοτών με τον αναπληρωτή του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και επιλέγονται μεταξύ προσώπων που προτείνουν οι εργοδοτικές ενώσεις εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης σε αυτές του εκλογικού αποτελέσματος του επόμενου εδαφίου. Κατά την επιλογή λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο και το ύψος της εργοδοτικής εισφοράς της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 που έχει καταβληθεί από το σύνολο των επιχειρήσεων που υπάγονται σε έκαστη εκ των ανωτέρω εργοδοτικών ενώσεων. Τα δέκα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία του συνόλου των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Οργανισμού, σε εκλογές που προκηρύσσονται και διενεργούνται από το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ.

2. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και Ταμίας, με τους αναπληρωτές τους. Για την απαρτία του Δ.Σ απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον επτά (7) μελών, ανάμεσα στους οποίους και ο Πρόεδρος. Το Δ.Σ αποφασίζει εγκύρως με την ψήφο τουλάχιστον έξι εκ των παρισταμένων μελών.

3. Το ύψος των παροχών του ΕΔΟΕΑΠ καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από την εκπόνηση ετήσιας αναλογιστικής μελέτης. Με την απόφαση αυτή δύναται το Δ.Σ. να ανακαθορίζει τις ήδη καταβαλλόμενες παροχές για λόγους ίσης μεταχείρισης. Οποιαδήποτε υπέρβαση του ορίου δαπανών, όπως καθορίζεται από την αναλογιστική μελέτη, απαιτεί ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.».

4. Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 5 του α.ν. 248/1967. Εντός δεκαπέντε {15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διορίζει στο υφιστάμενο Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ δυο (2) νέα μέλη, ένα εκ των οποίων επιλέγεται μεταξύ των προσώπων που προτείνει κάθε μία από τις ιδρυτικές ενώσεις του ΕΔΟΕΑΠ, όπως ορίζονται στον α.ν. 248/1967, και ένα μεταξύ των προσώπων που προτείνουν οι εργοδοτικές οργανώσεις, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού.

Άρθρο …

1. Ο τίτλος του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 αντικαθίσταται ως εξής: «Έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ είναι:

α) Οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη που προβλέπονται στο άρθρο 3Α.

β) Εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης της παρ. ΙA του άρθρου 3, κατά το μέρος που προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, εκ της οποίας στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. αποδίδεται από τον ΕΔΟΕΑΠ αναλογία αντίστοιχη του αριθμού των ασφαλισμένων τους με βάση μηνιαίες καταστάσεις μελών.

γ) Οι τόκοι από την περιουσία του καθώς και κάθε πρόσοδος από τη διαχείρισή της.

δ) Κάθε άλλη πρόσοδος από εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα.

ε) Τα αναλογούντα μέχρι την 15.9.2016 έσοδα που προβλέπονταν από τις καταργηθείσες με το άρθρο 38 παρ. 9 του v. 4387 /2016 διατάξεις».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Κάθε επιχείρηση της παρ. ΙA του άρθρου 3 υποχρεούται να υποβάλλει στον ΕΔΟΕΑΠ. και να τηρεί Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων και Αναλυτική Κατάσταση αποδοχών για το προσωπικό που απασχολεί και υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ.

β) Με Κανονισμό που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ ορίζονται ο τύπος, η μορφή, τα στοιχεία και το περιεχόμενο, ο χρόνος και η προθεσμία υποβολής και επανυποβολής των Αναλυτικών Καταστάσεων, τα υπόχρεα πρόσωπα και επιχειρήσεις, η διαδικασία τήρησης των υποχρεώσεων του εργοδότη και εργαζόμενου, η διαδικασία τροποποίησης γνωστοποίησης των μεταβολών, το χρονικό διάστημα έκδοσης και γνωστοποίησης, ο τρόπος αποστολής του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, το πρόσθετο τέλος για την μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή των Καταστάσεων, η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την υλοποίηση του παρόντος.

γ) Η εργοδοτική εισφορά της περ. β’ της παρ. 1 προσδιορίζεται κατά μήνα επί του κύκλου εργασιών εκάστου υπόχρεου και αποδίδεται στον ΕΔΟΕΑΠ το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του παρόντος άρθρου. Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους οι εργοδότες που είναι υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς καταθέτουν στον ΕΔΟΕΑΠ εκκαθαριστική κατάσταση και καταβάλλουν την επιπλέον διαφορά που προκύπτει. Η τυχόν επιπλέον καταβληθείσα εισφορά συμψηφίζεται με τις εισφορές του επόμενου εξαμήνου.

δ) Οι εισφορές εργοδότη και εργαζομένου του άρθρου 3Α καταβάλλονται στο τέλος του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης».

4. Στο τέλος του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. α) Οι απαιτήσεις του ΕΔΟΕΑΠ από εισφορές κάθε είδους (εργοδοτών, εργαζομένων, επί του κύκλου εργασιών), σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησής τους, συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεών τους από πρόσθετα τέλη ή τόκους υπερημερίας, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90). Τίτλο για τη βεβαίωση και είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων αποτελεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ, με την οποία καθορίζεται το εισπρακτέο ποσό από καθυστερούμενες εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους υπερημερίας, το είδος της εισφοράς και η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρεται. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ του ΕΔΟΕΑΠ, μπορεί να ανατίθεται στο Κ.Ε.Α.Ο. η είσπραξη των απαιτήσεών του ΕΔΟΕΑΠ. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής, η διαδικασία κοινοποίησης στους οφειλέτες, η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης του Κ.Ε.Α.Ο. ή άλλου δημόσιου ταμείου, τα κριτήρια και στοιχεία των δεικτών απόδοσης, τα κριτήρια για το διαχωρισμό άμεσα εισπράξιμων οφειλών και επισφαλών οφειλών, ο τρόπος και η διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία απόδοσης των εισπράξεων στον ΕΔΟΕΑΠ, η τυχόν αποζημίωση του Κ.Ε.Α.Ο. για την ανάληψη της διαδικασίας είσπραξης οφειλών και κάθε άλλο στοιχείο, που αφορά στη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των οφειλόμενων εισφορών.

β) Ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών των κάθε είδους ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΔΟΕΑΠ γίνεται σύμφωνα με την περ. 11 της υποπαρ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).

γ) Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής εκπρόθεσμων ή ανακριβών Αναλυτικών Καταστάσεων επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 7 του ν.2972/2001, όπως ισχύει.

δ) Ο ΕΔΟΕΑΠ. μπορεί να προβαίνει σε ουσιαστικό και επιτόπιο έλεγχο στην έδρα ή την επαγγελματική εγκατάσταση των υπόχρεων αναφορικά με τα στοιχεία των Αναλυτικών Καταστάσεων προσώπων και επιχειρήσεων.

5. Η εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% που προβλέπεται στο στοιχ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 υπολογίζεται από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου της δημοσίευσης του παρόντος. Οι ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 3Α του ίδιου νόμου υπολογίζονται αναδρομικά από 1.1.2017 για τα πρόσωπα που ήταν ασφαλισμένα στον ΕΔΟΕΑΠ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και καταβάλλονται σε δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων καταβάλλεται μέχρι την 31.12.2017.

Άρθρο …

1. Για τους ασφαλισμένους στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. καταβάλλονται οι εξής εισφορές: Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης πρόνοιας ορίζεται σε ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.

2. Οι διαδικασίες της παρ. 4 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 ισχύουν και για τα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. και μπορούν να διεκπεραιώνονται για λογαριασμό τους από τον ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με τους όρους που συνομολογούνται μεταξύ των οργάνων Διοίκησής τους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι που αφορούν την απόδοση της εισπραττόμενης από τον ΕΔΟΕΑΠ και αποδιδόμενης σε αυτά ποσοστιαίας αναλογίας της εργοδοτικής εισφοράς του στοιχ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967.

Άρθρο …

Το Καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ τροποποιείται, προκειμένου να ενσωματωθούν οι μεταβολές που επέρχονται με τον παρόντα νόμο. Το Καταστατικό κωδικοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος) Αριθμ. 319 / 25 / 2017

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας αντικαθίστανται και συμπληρώνονται διατάξεις του α.ν. 248/1967, σχετικά με τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) κυρίως στα εξής:

1. Διευρύνεται ο κύκλος των υπαγομένων στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ [Στην επικουρική ασφάλιση και στην ιατροφαρμακευτική – νοσοκομειακή περίθαλψη υπάγονται, πέρα από τα μέλη των προβλεπομένων Ενώσεων, όλοι οι μισθωτοί σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και οι μισθωτοί σε πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου, με εξαίρεση όσους υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση των αλληλοβοηθητικών σωματείων με την επωνυμία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.) καθώς και οι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι των εν λόγω επιχειρήσεων και έως δύο φυσικά πρόσωπα ανά μέσο. Στην ασφάλιση για εφάπαξ παροχή υπάγονται όσοι ήταν ήδη ασφαλισμένα στον ΕΔΟΕΑΠ ή σε κλάδο πρόνοιας άλλου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.]

2. Προβλέπονται οι ασφαλιστικές εισφορές για επικουρική ασφάλιση (3,5% ασφαλισμένου και 3,5% εργοδότη), για ασφάλιση υγείας (2,55% ασφαλισμένου και 4,55% εργοδότη) και για ασφάλιση πρόνοιας (1 % επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου).

3. Επανακαθορίζονται τα έσοδα του Οργανισμού, στα οποία περιλαμβάνονται, πέρα από τις προαναφερόμενες εισφορές, και εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης, κατά το μέρος που προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας. Από την εισφορά αυτή αποδίδεται από τον ΕΔΟΕΑΠ στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. αναλογία αντίστοιχη του αριθμού των ασφαλισμένων τους με βάση μηνιαίες καταστάσεις μελών.

4. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής (με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση), αυξάνεται ο αριθμός των μελών (από εννέα σε έντεκα) και επανακαθορίζεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ, στο οποίο συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών, προβλέπεται η τροποποίηση του καταστατικού του εν λόγω Οργανισμού κ.λπ.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται μείωση εσόδων (από ασφαλιστικές εισφορές) του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) από την μεταφορά ασφαλισμένων τους στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ. Παράλληλα προκαλείται εξοικονόμηση δαπάνης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τη μη κάλυψη για παροχές των μεταφερόμενων ασφαλισμένων.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ)

Γενική Αξιολόγηση:

Άρθρο …

Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση τροποποιείται ο συστατικός Νόμος του ΕΔΟΕΑΠ. (Α.Ν. 248/1967).

Με την πρώτη παράγραφο γίνεται αναφορά στα υπαγόμενα στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ. πρόσωπα (για μηνιαία επικούρηση και ιατροφαρμακευτική-νοσοκομειακή περίθαλψη), σε συμμόρφωση και με προσφάτως εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους μισθωτούς σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσής τους, καθώς και σε πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου, εξαιρουμένων των μελών των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. ή όσων δικαιούνται να γίνουν μέλη αυτών σύμφωνα με το Καταστατικό τους. Επίσης, υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ και οι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι των παραπάνω επιχειρήσεων, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης, και έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα ανά μέσο με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό τους.

Περαιτέρω, στην προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ για ιατροφαρμακευτική-νοσοκομειακή περίθαλψη και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού. Τέλος, στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ υπάγονται υποχρεωτικώς για εφάπαξ παροχή όσοι ήταν ήδη ασφαλισμένοι στον ΕΔΟΕΑΠ ή σε κλάδο πρόνοιας άλλου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.

Άρθρο …

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπονται τα ποσοστά εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών για επικουρική ασφάλιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εφάπαξ παροχή.

Άρθρο …

Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται άρθρο 3Β στον α.ν. 248/1967, με το οποίο καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής. Επίσης με την παρ. 2 ορίζεται ότι για το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί μέχρι την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση, το ποσό της εφάπαξ παροχής για πρόσωπα που υπάγονταν στον κλάδο εφάπαξ του ΕΔΟΕΑΠ υπολογίζεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του, ενώ στις λοιπές περιπτώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο …

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται αφενός μεν η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ, με τη συμμετοχή σε αυτή 11 πλέον μελών, μεταξύ των οποίων και ενός εκπροσώπου των εργοδοτών, αφετέρου δε η διάρκεια της θητείας του.

Επιπροσθέτως, ρυθμίζονται και όλα τα απαιτούμενα για τη λήψη αποφάσεων ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας και τα εν γένει θέματα λειτουργίας του.

Άρθρο …

Στόχος της προτεινόμενης διάταξης είναι η διάσωση της λειτουργίας του ΕΔΟΕΑΠ. Προς το σκοπό αυτό, στα έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ συμπεριλαμβάνεται και αυξημένη εργοδοτική εισφορά η οποία θα είναι ισόποση με ποσοστό 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών εκάστης επιχείρησης ή εκμετάλλευσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής, κατά το μέρος που προέρχεται από την αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας.

Με δεδομένο ότι η είσπραξη των οφειλομένων απαιτήσεων προς τον ΕΔΟΕΑΠ αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα για την βιωσιμότητά του, με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η διαδικασία διασφάλισης της είσπραξης των εσόδωv του ΕΔΟΕΑΠ και ο χρόνος καταβολής των εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων, ενώ έτι περαιτέρω προβλέπεται η έκδοση Κανονισμού από το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ για τη ρύθμιση κάθε αναγκαίου για την υλοποίηση της διάταξης αυτής θέματος. Τέλος, χορηγείται εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ, να αναθέτει την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών και να ρυθμίζει κάθε εν γένει ζήτημα που αφορά στη διαδικασία είσπραξης από το ΚΕΑΟ και απόδοσης στον ΕΔΟΕΑΠ των οφειλόμενων εισφορών.

Άρθρο …

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπονται τα ποσοστά εισφορών των ασφαλισμένων σε Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή, καθώς και οι διαδικασίες είσπραξης από τον ΕΔΟΕΑΠ και απόδοσης σε αυτά της ποσοστιαίας αναλογίας της εργοδοτικής εισφοράς 2%.

Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα:

Η εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης είναι απολύτως αναγκαία και κατάλληλη για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΕΔΟΕΑΠ, την αποτελεσματική λειτουργία του και την πραγμάτωση του σκοπού του.

Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης διάταξης)) συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον:

Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση τροποποιείται ο συστατικός Νόμος του ΕΔΟΕΑΠ (Α.Ν. 248/1967). Η νομοθετική ρύθμιση είναι απολύτως αναγκαία και κατάλληλη για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΕΔΟΕΑΠ, την αποτελεσματική λειτουργία του και την πραγμάτωση του σκοπού του.

Αρμόδιες υπηρεσίες:

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ, του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Written by gr.mme.observer

8 Νοεμβρίου 2017 στις 10:00 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Tagged with , ,

Αρέσει σε %d bloggers: