για Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ (…job done)

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η τροπολογία για τον ΕΔΟΕΑΠ


Στο ΦΕΚ 172 Β’ / 16.11.2017 δημοσιεύτηκε η τροπολογία που αλλάζει το Καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ (δείτε εδώ την τροπολογία και αιτιολογική έκθεση, όπως κατατέθηκε στη Βουλή).

Το σχετικό απόσπασμα είναι από τα άρθρα 20 – 26 του νόμου 4498/2017:

Άρθρο 20

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Α. Στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται για επικουρική ασφάλιση (παροχή μηνιαίας επικούρησης): α) άπαντα τα μέλη των Ενώσεων του άρθρου 1 του παρόντος, β) όλοι οι μισθωτοί σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης, καθώς και οι μισθωτοί σε πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου. Από την ασφάλιση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση των αλληλοβοηθητικών σωματείων με την επωνυμία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.) και γ) οι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι των επιχειρήσεων της περίπτωσης β΄, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης, και έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα ανά μέσο, με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.

Β. Στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται για παροχή ιατροφαρμακευτικής- νοσοκομειακής περίθαλψης τα πρόσωπα της παραγράφου 1.Α και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού.

Γ. Στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται για εφάπαξ παροχή όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 1.Α ήταν ήδη ασφαλισμένα στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ή σε κλάδο πρόνοιας άλλου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.».

 1. Η, δυνάμει των προηγούμενων διατάξεων μεταφορά, των ασφαλιστικών σχέσεων από άλλο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. συντελείται από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο δημοσιεύτηκε το παρόν. Για τις ασφαλιστικές σχέσεις που μεταφέρονται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δυνάμει των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
 2. Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 3 του α.ν. 248/1967 καταργούνται.

Άρθρο 21

Μετά το άρθρο 3 του α.ν. 248/1967 προστίθεται άρθρο 3Α ως εξής:

Τεύχος Α’ 172/16.11.2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3451

«Άρθρο 3Α

Ασφαλιστικές Εισφορές

 1. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.
 2. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας ασφαλισμένων του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 2,55% για τον ασφαλισμένο και 4,55% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.

Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας των συνταξιούχων του Οργανισμού ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της καταβαλλόμενης από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σύνταξης.

 1. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης πρόνοιας των ασφαλισμένων της παραγράφου 1.Γ του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.».

Άρθρο 22

 1. Μετά το άρθρο 3Α του α.ν. 248/1967 προστίθεται άρθρο 3Β ως εξής:

«Άρθρο 3Β

Υπολογισμός εφάπαξ παροχής

 1. Το ποσό της εφάπαξ παροχής που χορηγείται στους ασφαλισμένους της παραγράφου 1.Γ του άρθρου 3, υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC). Οι ασφαλιστικές εισφορές για εφάπαξ παροχή που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο, τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Με βάση την αρχή της ισοδυναμίας το ποσό της εφάπαξ παροχής ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης.

Για τη συσσώρευση των εισφορών γίνεται χρήση πλασματικού ποσοστού επιστροφής, το οποίο ορίζεται ως η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών για το σύνολο των ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ποσό της απονεμόμενης εφάπαξ παροχής για το έτος t προκύπτει από τον τύπο: όπου:

Conj: οι συνολικές ετήσιες εισφορές του έτους j, α: τα έτη συσσώρευσης εισφορών,

gk: η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών του έτους k και υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο:

όπου:

ΣWk η βάση υπολογισμού των εισφορών όλων των ασφαλισμένων του Ταμείου το έτος k.

 1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρω τύπου.».
 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Για το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, το ποσό της εφάπαξ παροχής για τα πρόσωπα που υπάγονταν στον κλάδο εφάπαξ του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπολογίζεται, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., όπως ίσχυαν κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος.

Στις λοιπές περιπτώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο 23

 1. Το άρθρο 5 του α.ν. 248/1967 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

 1. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει τριετή θητεία και στο οποίο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών. Ο εκπρόσωπος των εργοδοτών με τον αναπληρωτή του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και επιλέγονται μεταξύ προσώπων που προτείνουν οι εργοδοτικές ενώσεις εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης σε αυτές του εκλογικού αποτελέσματος του επόμενου εδαφίου. Κατά την επιλογή λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο και το ύψος της εργοδοτικής εισφοράς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, που έχει καταβληθεί από το σύνολο των επιχειρήσεων που υπάγονται σε εκάστη εκ των ανωτέρω εργοδοτικών ενώσεων. Τα δέκα (10) υπόλοιπα μέλη εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία του συνόλου των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Οργανισμού, σε εκλογές που προκηρύσσονται και διενεργούνται από το Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
 2. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και Ταμίας, με τους αναπληρωτές τους. Για την απαρτία του Δ.Σ. απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον επτά (7) μελών, ανάμεσα στους οποίους και ο Πρόεδρος. Το Δ.Σ. αποφασίζει εγκύρως με την ψήφο τουλάχιστον έξι (6) εκ των παρισταμένων μελών.
 3. Το ύψος των παροχών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από την εκπόνηση ετήσιας αναλογιστικής μελέτης. Με την απόφαση αυτή δύναται το Δ.Σ. να ανακαθορίζει τις ήδη καταβαλλόμενες παροχές για λόγους ίσης μεταχείρισης. Οποιαδήποτε υπέρβαση του ορίου δαπανών, όπως καθορίζεται από την αναλογιστική μελέτη, απαιτεί ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ..».
 4. Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, το Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 5 του α.ν. 248/1967. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διορίζει στο υφιστάμενο Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δυο (2) νέα μέλη, ένα εκ των οποίων επιλέγεται μεταξύ των προσώπων που προτείνει κάθε μία από τις ιδρυτικές ενώσεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., όπως ορίζονται στον α.ν. 248/1967, και ένα (1) μεταξύ των προσώπων που προτείνουν οι εργοδοτικές οργανώσεις, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού.

Άρθρο 24

 1. Ο τίτλος του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 αντικαθίσταται ως εξής: «Έσοδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.».
 2. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Έσοδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είναι:

α) Οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη που προβλέπονται στο άρθρο 3Α.

β) Εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης της παραγράφου 1.Α του άρθρου 3, κατά το μέρος που προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, εκ της οποίας στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. αποδίδεται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αναλογία αντίστοιχη του αριθμού των ασφαλισμένων τους με βάση μηνιαίες καταστάσεις μελών. Για την «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», η εργοδοτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των ετήσιων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του ανταποδοτικού τέλους, αφού αφαιρεθεί το δημοσιονομικό πλεόνασμα και το μέρισμα που καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως τα ποσά αυτά αποτυπώνονται στον οριστικό απολογισμό χρήσης της Ε.Ρ.Τ. A.E..

γ) Οι τόκοι από την περιουσία του, καθώς και κάθε πρόσοδος από τη διαχείρισή της.

δ) Κάθε άλλη πρόσοδος από εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα.

ε) Τα αναλογούντα μέχρι τις 15.9.2016 έσοδα που προβλέπονταν από τις καταργηθείσες με το άρθρο 38 παρ. 9 του ν. 4387/2016 διατάξεις.

στ) Ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών και η οποία δεν βαρύνει τα πρόσωπα που καταβάλλουν αυτή, κατά την ως άνω περίπτωση β΄.»

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 αντικαθίσταται ως εξής:

«2.α) Κάθε επιχείρηση της παραγράφου 1.Α του άρθρου 3 υποχρεούται να υποβάλει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και να τηρεί Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων και Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών για το προσωπικό που απασχολεί και υπάγεται στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..

β) Με Κανονισμό που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίζονται ο τύπος, η μορφή, τα στοιχεία και το περιεχόμενο, ο χρόνος και η προθεσμία υποβολής και επανυποβολής των Αναλυτικών Καταστάσεων, τα υπόχρεα πρόσωπα και επιχειρήσεις, ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς, η διαδικασία τήρησης των υποχρεώσεων του εργοδότη και εργαζόμενου, η διαδικασία τροποποίησης γνωστοποίησης των μεταβολών, το χρονικό διάστημα έκδοσης και γνωστοποίησης, ο τρόπος αποστολής του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, το πρόσθετο τέλος για τη μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή των Καταστάσεων, η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την υλοποίηση του παρόντος.

γ) Η εργοδοτική εισφορά της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 προσδιορίζεται κατά μήνα επί του κύκλου εργασιών εκάστου υπόχρεου, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 και αποδίδεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του παρόντος άρθρου. Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους οι εργοδότες που είναι υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς, καταθέτουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. εκκαθαριστική κατάσταση και καταβάλλουν την επιπλέον διαφορά που προκύπτει. Η τυχόν επιπλέον καταβληθείσα εισφορά συμψηφίζεται με τις εισφορές του επόμενου εξαμήνου.

δ) Οι εισφορές εργοδότη και εργαζομένου του άρθρου 3Α καταβάλλονται στο τέλος του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης.

ε) Η ειδική εισφορά της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 παρακρατείται από τον λήπτη των υπηρεσιών κατά τη μερική ή ολική καταβολή της οικείας αμοιβής και αποδίδεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται της ημερομηνίας εκδόσεως του οικείου παραστατικού. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.».

 1. Στο τέλος του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4.α) Οι απαιτήσεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. από εισφορές κάθε είδους (εργοδοτών, εργαζομένων, επί του κύκλου εργασιών), σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησής τους, συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεών τους από πρόσθετα τέλη ή τόκους υπερημερίας, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90). Τίτλο για τη βεβαίωση και είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων αποτελεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., με την οποία καθορίζεται το εισπρακτέο ποσό από καθυστερούμενες εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους υπερημερίας, το είδος της εισφοράς και η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρεται. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., μπορεί να ανατίθεται στο Κ.Ε.Α.Ο. η είσπραξη των απαιτήσεων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής, η διαδικασία κοινοποίησης στους οφειλέτες, η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης του Κ.Ε.Α.Ο. ή άλλου δημόσιου ταμείου, τα κριτήρια και στοιχεία των δεικτών απόδοσης, τα κριτήρια για το διαχωρισμό άμεσα εισπράξιμων οφειλών και επισφαλών οφειλών, ο τρόπος και η διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία απόδοσης των εισπράξεων στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., η τυχόν αποζημίωση του Κ.Ε.Α.Ο. για την ανάληψη της διαδικασίας είσπραξης οφειλών και κάθε άλλο στοιχείο, που αφορά στη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των οφειλόμενων εισφορών.

β) Ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών των κάθε είδους ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. γίνεται σύμφωνα με την περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). γ) Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής εκπρόθεσμων ή ανακριβών Αναλυτικών Καταστάσεων επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 7 του ν. 2972/2001, όπως ισχύει.

δ) Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μπορεί να προβαίνει σε ουσιαστικό και επιτόπιο έλεγχο στην έδρα ή την επαγγελματική εγκατάσταση των υπόχρεων αναφορικά με τα στοιχεία των Αναλυτικών Καταστάσεων προσώπων και επιχειρήσεων.».

 1. Η εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% που προβλέπεται στο στοιχείο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967, υπολογίζεται από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου της δημοσίευσης του παρόντος.

Οι ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 3Α του ίδιου νόμου υπολογίζονται αναδρομικά από 1.1.2017 για τα πρόσωπα που ήταν ασφαλισμένα στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και καταβάλλονται σε δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2017.

Άρθρο 25

 1. Για τους ασφαλισμένους στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. καταβάλλονται οι εξής εισφορές: Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης πρόνοιας ορίζεται σε ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.
 2. Οι διαδικασίες της παρ. 4 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 ισχύουν και για τα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. και μπορούν να διεκπεραιώνονται για λογαριασμό τους από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., σύμφωνα με τους όρους που συνομολογούνται μεταξύ των οργάνων διοίκησής τους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι που αφορούν την απόδοση της εισπραττόμενης από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και αποδιδόμενης σε αυτά ποσοστιαίας αναλογίας της εργοδοτικής εισφοράς του στοιχείου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967.

Άρθρο 26

Το Καταστατικό του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τροποποιείται, προκειμένου να ενσωματωθούν οι μεταβολές που επέρχονται με τον παρόντα νόμο. Το Καταστατικό κωδικοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Written by gr.mme.observer

16 Νοεμβρίου 2017 στις 12:00 μμ

Αναρτήθηκε στις ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Tagged with ,

Ένα Σχόλιο

Subscribe to comments with RSS.

 1. […] ΕΔΟΕΑΠ μέχρι την ψήφιση της τροπολογίας (ν.4498 – ΦΕΚ 172/16-11-2017, άρθρα 20-26) ασφάλιζε ΜΟΝΟ τα μέλη των Ενώσεων ΕΣΗΕΑ – ΕΠΗΕΑ – […]

  Μου αρέσει!


Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: