για Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ (…job done)

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Σε ΦΕΚ ο Κανονισμός Είσπραξης Εσόδων του ΕΔΟΕΑΠ


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1582 β’ / 8.5.2018 η έγκριση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ). (βλ. και την από 2.5.2018 σχετική απόφαση ΑΔΑ: ΩΨ9Θ465Θ1Ω-8Η4)

Αναλυτικά το κείμενο του κανονισμού, καθώς και το σχετικό παράρτημα με τη συμφωνία του ΕΔΟΕΑΠ με τα ΕΤΑΣ & ΤΕΑΣ:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 2β) του άρθρου 6 του α.ν. 248/ 1967 (ΦΕΚ Α΄ 243) «Περί συστάσεως “Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως” ως και άλλων τινών διατάξεων» όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172) «Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 “σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας” ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του ΕΣΥ – Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/ 2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
 3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 168).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 6. Την αριθμ. Υ172/Β΄ 3610 (4-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».
 7. Την αριθμ. Υ5/27.01.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204).
 8. Την αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/09-10-2015 (Β΄ 2169) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. οικ. 54051/Δ9.14200/22-11-2016 (Β΄ 3801) υπουργική απόφαση και με την αριθμ. οικ. 59285/ 18416/20-12-2017 (Β΄ 4503) υπουργική απόφαση και ισχύει.
 9. Τις αριθμ. 4/19-1-2018, 5/25-1-2018, 15/29-3-2018 και 22/2-5-2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και το αριθμ. 6712/2-5-2018 έγγραφο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
 10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) ο οποίος έχει ως εξής:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Άρθρο 1

Σκοπός

Ο Κανονισμός Είσπραξης Εσόδων Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έχει σκοπό την αποτύπωση της εγκεκριμένης από το Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. διαδικασίας της είσπραξης των εσόδων του, ως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4498/2017 (Α΄ 172) και ισχύει.

Άρθρο 2

Έσοδα Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Έσοδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είναι:

α) Οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, που προβλέπονται στο άρθρο 3Α του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243), όπως προστέθηκε με το ν. 4498/2017 (Α΄ 172) και περιγράφονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

β) Εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης της παραγράφου 1.Α του άρθρου 3 του α.ν. 248/1967, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4498/2017 και ισχύει, κατά το μέρος που προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας. Η ως άνω εργοδοτική εισφορά επιβάλλεται επί του συνόλου του κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ενημερωτικού ή ψυχαγωγικού μέσου μαζικής ενημέρωσης (τηλεόρασης, ραδιοφώνου, περιοδικού και εφημερίδας, ανεξαρτήτως της μορφής, εμφάνισης και περιοδικότητας αυτών, διαδικτύου ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο δραστηριοποίησης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης) καθώς επίσης επί του κύκλου εργασιών κάθε παρόμοιας δραστηριότητας που ενεργείται από επιχείρηση ή εκμετάλλευση που έχει και άλλη κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, μόνο κατά το μέρος της δραστηριότητας ενημερωτικού ή ψυχαγωγικού μέσου.

Για την «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», η εργοδοτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των ετήσιων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του ανταποδοτικού τέλους, αφού αφαιρεθεί το δημοσιονομικό πλεόνασμα και το μέρισμα που καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως τα ποσά αυτά αποτυπώνονται στον οριστικό απολογισμό χρήσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Από την εισπραχθείσα εισφορά της περ. β΄ αποδίδεται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ., αναλογία αντίστοιχη του αριθμού των ασφαλισμένων με βάση μηνιαίες καταστάσεις μελών τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος.

γ) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας των συνταξιούχων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ανερχόμενο σε ποσοστό 5% επί του ποσού της καταβαλλόμενης (μεικτής) από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σύνταξης.

δ) Οι τόκοι από την περιουσία του καθώς και κάθε πρόσοδος από τη διαχείρισή της.

ε) Κάθε άλλη πρόσοδος από εισφορές προβλεπομένων από το Καταστατικό του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είτε από αποφάσεις Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είτε από τη Νομοθεσία, δωρεές, κληροδοτήματα.

στ) Τα αναλογούντα μέχρι και 14.9.2016 έσοδα που προβλέπονταν από τις καταργηθείσες με το άρθρο 38 παρ. 9 του ν. 4387/2016 διατάξεις.

ζ) Ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτυου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών και η οποία δεν βαρύνει τα πρόσωπα που καταβάλλουν αυτή, κατά την ως άνω περίπτωση β΄.

η) Οι εκ της καθυστερήσεως αποδόσεως των προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. κάθε είδους οφειλών επιβαλλόμενες προσαυξήσεις και κυρώσεις.

Άρθρο 3

Ασφαλιστέα πρόσωπα – Υπόχρεοι εργοδότες

1. Στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται υποχρεωτικώς:

Α. Στον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης (παροχή μηνιαίας επικούρησης):

α) Όλα τα μέλη έως της ενάρξεως της εφαρμογής του νόμου 4498 /2017 (τακτικά, συνταξιούχα, πάρεδρα και δόκιμα) της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης, της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης.

β) Οι μισθωτοί και οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (εξαιρουμένων των αμοιβών από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας), σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης, καθώς και οι μισθωτοί σε πρακτορεία ειδήσεων και οι μισθωτοί δημοσιογράφοι σε γραφεία τύπου. Από την ασφάλιση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση των αλληλοβοηθητικών σωματείων με την επωνυμία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου Ηπείρου – Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.).

γ) Οι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι των επιχειρήσεων της περίπτωσης β΄, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης, και έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα ανά μέσο, με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.

δ) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό των Ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Μακεδονίας-Θράκης.

ε) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό των Ενώσεων Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

στ) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

ζ) Το τακτικό προσωπικό του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Β. Στον κλάδο υγείας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται για παροχή ιατροφαρμακευτικής-νοσοκομειακής περίθαλψης τα πρόσωπα της παραγράφου 1.A., οι συνταξιούχοι του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., καθώς και το απασχολούμενο υπαλληλικό προσωπικό του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3655/2008.

Γ. Στον κλάδο πρόνοιας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται για εφάπαξ παροχή τα πρόσωπα της παραγράφου 1.A.α΄ και όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 1.A. ήταν ήδη ασφαλισμένα στον κλάδο πρόνοιας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

ή άλλου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης μέχρι την 30/11/2017.

 1. Η, με βάση τις προηγούμενες διατάξεις, μεταφορά των ασφαλιστικών σχέσεων από άλλο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. συντελείται από την 1/12/2017. Για τις ασφαλιστικές σχέσεις που μεταφέρονται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δυνάμει των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
 2. Η ασφάλιση των προσώπων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., που υπάγονταν μέχρι 30/11/2017 στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και μεταφέρονται από 1/12/2017 στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., διατηρείται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και συνεχίζεται και μετά τη μεταφορά τους στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., καταβάλλοντος την προβλεπόμενη στην περ. α΄ του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού ασφαλιστική εισφορά.

Άρθρο 4

Απογραφή Εργοδοτών – Μητρώο Εργοδοτών

Αρμόδιος φορέας για την απογραφή ή μεταβολή στοιχείων του εργοδότη είναι το υποκατάστημα του Ε.Φ.Κ.Α στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου, βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.

Σε απογραφή εργοδοτών δύναται να προβεί και ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Τα αναλυτικά στοιχεία των Επιχειρήσεων – Εργοδοτών της παραγράφου 1.A. του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού όπως και οι πιθανές τροποποιήσεις αυτών, θα αντλούνται από το αντίστοιχο μητρώο του Ε.Φ.Κ.Α.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, θα τηρείται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μητρώο εργοδοτών στο οποίο θα καταχωρούνται:

– Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος των Επιχειρήσεων – Εργοδοτών

– Νομική μορφή των Επιχειρήσεων – Εργοδοτών

– Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και αρμόδια Δ.Ο.Υ. των Επιχειρήσεων – Εργοδοτών

– Έδρα/Διεύθυνση των Επιχειρήσεων – Εργοδοτών

– Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των Επιχειρήσεων – Εργοδοτών

– Στοιχεία Νομίμων Εκπροσώπων των Επιχειρήσεων – Εργοδοτών

– Αριθμός Μητρώου στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. των Επιχειρήσεων – Εργοδοτών.

Άρθρο 5

Υπόχρεοι σε Αναλυτικές Καταστάσεις

Οι υπόχρεοι εισφορών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις α), β) και ζ), υποβάλλουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και τηρούν Αναλυτικές Καταστάσεις ανά είδος εισφορών:

1) Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (Α.Κ.Α.), όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού και προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 2α του α.ν. 248/1967 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4498/2017 και ισχύει.

2) Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (Α.Κ.Ε.) όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού και προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 2α του α.ν. 248/1967 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4498/2017 και ισχύει.

3) Για την Ειδική Εισφορά 2% στο Διαδίκτυο όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1στ του α.ν. 248/1967, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4498/2017 υποβάλλεται Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.), όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του παρόντος κανονισμού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Άρθρο 6

Υπολογισμός Ασφαλιστικών εισφορών

Η ανάλυση των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έχει ως κατωτέρω:

α) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου.

β) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας ασφαλισμένων του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού ορίζεται σε ποσοστό 2,55% για τον ασφαλισμένο και 4,55% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου.

γ) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης πρόνοιας των ασφαλισμένων της παραγράφου Γ του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ΕΩΣ ΤΗΝ 30/11/2017 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/12/2017 ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τα πρόσωπα που ήταν ήδη ασφαλισμένα στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έως 30/11/2017 υπολογίζονται αναδρομικά από 1.1.2017 και καταβάλλονται σε δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2017. Οι υπόχρεοι έως 30.11.2017 εργοδότες οφείλουν να υποβάλλουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. συμπληρωματική σχετική κατάσταση.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ΑΠΟ 1/12/2017 ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α. ΤΗΣ Α΄ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν. 3655/2008.

 

δ) Επιπλέον το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας των συνταξιούχων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της καταβαλλόμενης σε αυτούς – επικουρικής σύνταξης και παρακρατείται από τον Οργανισμό κατά την καταβολή της.

ε) Τα ποσοστά εισφορών ανεργίας και προαιρετικής ασφάλισης όπως ορίζονται στο Καταστατικό του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις εργοδοτών για ασφαλιστικές εισφορές

Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (Α.Κ.Α.)

Κάθε επιχείρηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού υποχρεούται από 1/12/2017 να υποβάλει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και να τηρεί Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών για το προσωπικό που απασχολεί και υπάγεται στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., κατ’ εφαρμογή του και η οποία στο εξής θα αποκαλείται Α.Κ.Α.

Η παραπάνω κατάσταση υποβάλλεται από τον εργοδότη και περιλαμβάνει πληροφορίες ή στοιχεία που αφορούν το χρόνο απασχόλησης κάθε ασφαλιζόμενου, την αμοιβή, τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού και υποβάλλεται ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Υποβολή της Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (Α.Κ.Α.)

Προθεσμία υποβολής και καταβολής

Η Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (Α.Κ.Α.) υποβάλλεται ηλεκτρονικά διαμέσου της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης.

Το αναλογούν ποσό εισφορών καταβάλλεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης.

Η Α.Κ.Α. περιλαμβάνει στοιχεία αποκλειστικώς της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μισθοδοτική περίοδος). Δεν καταχωρίζονται σε αυτήν περίοδοι απασχόλησης παρελθόντος χρόνου.

Αν διαπιστωθούν παραλείψεις ή σφάλματα στα στοιχεία της Α.Κ.Α. που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο, ο εργοδότης ενημερώνεται αυτόματα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θεωρείται οριστική και καλείται για την ορθή επανυποβολή της.

Σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής της Α.Κ.Α, για οποιοδήποτε λόγο, δίνεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών πέραν της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας, για την ορθή επανυποβολή της.

Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας η Α.Κ.Α. θεωρείται ως μη υποβληθείσα σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 11.

Εάν διαπιστώνονται σφάλματα ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική επεξεργασία της Α.Κ.Α. ενημερώνεται ο εργοδότης για τα λάθη που εμποδίζουν τη διεκπεραίωσή της και καλείται για την ορθή επανυποβολή της εντός τακτικής προθεσμίας.

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας η Α.Κ.Α. θεωρείται ανακριβής σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 11.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης των Α.Κ.Α. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Το εγχειρίδιο χρήσης για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Α.Κ.Α., καθώς και η διαδικασία καταβολής των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές στην Τράπεζα, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Άρθρο 9

Απαραίτητα στοιχεία της Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (Α.Κ.Α.)

Η Α.Κ.Α. θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

α) Πλήρη στοιχεία και αριθμό μητρώου του εργοδότη,

β) έτος και μισθολογική περίοδο στην οποία αναφέρεται,

γ) ποσοστά εισφοράς που αναφέρονται στον Πίνακα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού,

δ) στοιχεία ασφαλιστικής ταυτότητας, απασχόλησης και αμοιβής για κάθε ασφαλισμένο του.

Άρθρο 10

Λοιπές υποχρεώσεις εργοδοτών

Οι εργοδότες του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού υποχρεούνται να απογράφονται στο Μητρώο Εργοδοτών του Ε.Φ.Κ.Α. με την έναρξη της λειτουργίας τους και να διατηρούν επί δεκαετία αντίγραφο των υποβληθεισών Α.Κ.Α. και Α.Κ.Ε. Σε απογραφή εργοδοτών δύναται να προβεί και ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Άρθρο 11

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη, ανακριβή και μη υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (Α.Κ.Α.)

Στους εργοδότες που δεν απογράφονται, δεν υποβάλουν Α.Κ.Α., την υποβάλουν εκπρόθεσμα ή την υποβάλουν με ανακριβή στοιχεία επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών, όπως προβλέπεται για κάθε περίπτωση από το άρθρο 7 του ν. 2972/2001, όπως ισχύει.

Άρθρο 12

Πρόσθετα τέλη ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών

Ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών των κάθε είδους ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. γίνεται σύμφωνα με την περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως ισχύει.

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις ασφαλισμένων

 1. Τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση των κλάδων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. πριν αναλάβουν εργασία, γνωστοποιούν στον εργοδότη τα πλήρη στοιχεία τους που απαιτούνται για τη συμπλήρωση Δελτίου Πρόσληψης και της Α.Κ.Α.
 2. Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υποχρεούνται να απογραφούν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. το αργότερο μέχρι την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής από τον εργοδότη της επόμενης Α.Κ.Α.
 3. Η διαδικασία της απογραφής και τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει ο ασφαλισμένος είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Άρθρο 14

Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης

Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τηρεί Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης για κάθε ασφαλισμένο του.

Ο Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης τηρείται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει τα ατομικά στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης μεταφέρεται η ασφαλιστική ιστορία κάθε ασφαλισμένου που δημιουργείται από την επεξεργασία των Α.Κ.Α., από Εκθέσεις Ελέγχου Πράξεων Επιβολής Εισφορών, από αποφάσεις αναγνώρισης, ακύρωσης, μετατροπής ασφάλισης, από καταβολή εισφορών ειδικών κατηγοριών ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι δύνανται να λαμβάνουν απόσπασμα αυτού από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άρθρο 15

Υποχρεώσεις εργοδοτών για την εργοδοτική εισφορά 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 περίπτωση β΄ του παρόντος κανονισμού υποχρέωση καταβολής εργοδοτικής εισφοράς ισχύει από 1/12/2017 και προσδιορίζεται κατά μήνα επί του κύκλου εργασιών της κάθε υπόχρεης επιχείρησης και αποδίδεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αντίστοιχα σε μηνιαία βάση, με την διαδικασία των άρθρων 16-17 και 18 του παρόντος κανονισμού.

Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους, οι εργοδότες που είναι υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς, υποβάλλουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εκκαθαριστική κατάσταση και καταβάλλουν την επιπλέον διαφορά που προκύπτει. Η τυχόν επιπλέον καταβληθείσα εισφορά συμψηφίζεται με τις εισφορές του επόμενου εξαμήνου.

Άρθρο 16

Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (Α.Κ.Ε.)

Κάθε επιχείρηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού υποχρεούται από 1/12/2017 να υποβάλει ηλεκτρονικά κατά μήνα στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και να τηρεί Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (Α.Κ.Ε.) για το υπολογιζόμενο ποσοστό 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών της, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 περ. β) του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 17

Υποβολή της Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων (Α.Κ.Ε.)

Προθεσμία υποβολής και καταβολής

Η Α.Κ.Ε. υποβάλλεται ηλεκτρονικά διαμέσου link στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και περιλαμβάνει στοιχεία αποκλειστικώς της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας).

Οι προθεσμίες υποβολής της Α.Κ.Ε. και καταβολής του αναλογούντος ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών της επιχείρησης θα είναι οι ίδιες με τις προθεσμίες όπως ισχύουν κάθε φορά για την αντίστοιχη Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (Α.Κ.Α.) του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., όπως περιγράφηκε στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.

Η εκκαθαριστική Α.Κ.Ε. του Α εξαμήνου κάθε έτους, που αναφέρθηκε στο άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού συμπεριλαμβάνεται στην Α.Κ.Ε. Ιουνίου κάθε έτους.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης των Α.Κ.Ε.

(διαμέσου του link) στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Το εγχειρίδιο χρήσης για την ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής της Α.Κ.Ε., καθώς και η διαδικασία καταβολής της είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Άρθρο 18

Απαραίτητα στοιχεία της Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων (Α.Κ.Ε.)

Η Α.Κ.Ε. θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

α) Πλήρη στοιχεία και αριθμό μητρώου του εργοδότη,

β) έτος και μήνα στον οποίο αναφέρεται,

γ) συνολικό ποσό στο πεδίο για το μηνιαίο κύκλο εργασιών της Εταιρείας και

δ) το ποσοστό 2% που θα αντιστοιχεί στην παραπάνω περίπτωση (γ).

Σε περίπτωση μηδενικού μηνιαίου κύκλου εργασιών, ο υπόχρεος θα πρέπει να υποβάλει Α.Κ.Ε. μηδενικού ποσού.

Άρθρο 19

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη, ανακριβή και μη υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων (Α.Κ.Ε.)

Στους εργοδότες που δεν απογράφονται, δεν υποβάλουν Α.Κ.Ε., την υποβάλουν εκπρόθεσμα ή την υποβάλουν με ανακριβή στοιχεία επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφοράς, όπως προβλέπεται για κάθε περίπτωση από το άρθρο 7 του ν. 2972/2001, όπως ισχύει.

Άρθρο 20

Πρόσθετα τέλη ληξιπρόθεσμων εργοδοτικών εισφορών ποσοστού 2%

Ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών των κάθε είδους ληξιπρόθεσμων εργοδοτικών εισφορών ποσοστού 2% προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. γίνεται σύμφωνα με την περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως ισχύει.

Άρθρο 21

Απόδοση εργοδοτικών εισφορών ποσοστού 2% στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ.

Εντός του πρώτου 20ημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός τα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. υποχρεούνται να αποστέλλουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μηνιαίες καταστάσεις με τους ασφαλισμένους τους, της Α.Κ.Α. του προηγούμενου μήνα.

Η εκκαθάριση και η απόδοση της αναλογίας επί της εισπραχθείσας εργοδοτικής εισφοράς ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, όπως περιγράφηκε στο άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού, θα διενεργείται έως το τέλος του επόμενου της είσπραξης μήνα, σύμφωνα με τους όρους που συνομολογούνται μεταξύ των Οργάνων Διοίκησης των Φορέων και περιέχονται στο Παράρτημα Ι που προσαρτάται στον παρόντα κανονισμό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ μέχρι και την 14/9/2016

Άρθρο 22

Έσοδα από Αγγελιόσημο Διαφημίσεων και Αγγελιόσημο Καταχωρίσεων

Οι οφειλές προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., οι οποίες προβλέπονται από τις καταργηθείσες με το άρθρο 38 παρ. 9 ν. 4387/2016 διατάξεις του α.ν. 248/1967 και αφορούν τα αναλογούντα μέχρι και την 14/9/2016 έσοδα από αγγελιόσημο καταχωρίσεων και διαφημίσεων θα εισπράττονται μέχρις ολοσχερούς καταβολής τους κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 23

Ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω Διαδικτύου (internet)

Με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4498/2017 αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 και προβλέφθηκε ως έσοδο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (στην περίπτωση στ΄) ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης παραγωγής ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων καθώς και της διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών διαφήμισης και η οποία δεν βαρύνει τις επιχειρήσεις MME που καταβάλλουν αυτή, κατά την περίπτωση β΄ της ίδιας διάταξης.

Με την ειδική αυτή εισφορά βαρύνεται κάθε διαφημιστική υπηρεσία, παραγωγής ή δημοσίευσης ή προβολής, κάθε προώθηση πωλήσεων και διάθεση διαφημιστικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο), η οποία δεν τιμολογείται από τις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της περίπτωσης β) της διάταξης αυτής.

Η διάταξη εφαρμόζεται όταν ο διαφημιζόμενος ή προβαλλόμενος μέσω διαδικτύου (λήπτης των υπηρεσιών) κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως εάν ο πάροχος των υπηρεσιών αυτών είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Υπόχρεος προς απόδοση της προβλεπόμενης ειδικής εισφοράς είναι ο παραπάνω λήπτης των υπηρεσιών παραγωγής, προβολής και διαφήμισης, ο οποίος θα πρέπει να αποδίδει το ποσοστό 2% από τις δαπάνες προβολής και διαφήμισης στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.

Άρθρο 24

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων για την ειδική εισφορά 2% στο Διαδίκτυο

Κάθε επιχείρηση που κατοικεί ή εδρεύει στην Ελλάδα ανεξαρτήτως εάν ο πάροχος των υπηρεσιών είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο και η οποία λαμβάνει διαφημιστική υπηρεσία, παραγωγή ή δημοσίευση ή προβολή, κάθε προώθηση πωλήσεων και διάθεση διαφημιστικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (internet), όπως περιγράφηκε στο άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού, υποχρεούται να αποδίδει ειδική εισφορά ποσοστού 2% από τις παραπάνω δαπάνες προβολής και διαφήμισης στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία εκδόσεως του σχετικού παραστατικού.

Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει από την δημοσίευση του ν. 4498/2017 (16.11.2017) και θα πρέπει να αποδίδεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σε μηνιαία βάση, με την διαδικασία των άρθρων 25-26 και 27 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 25

Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής εισφοράς 2% στο Διαδίκτυο

Κάθε υπόχρεος του άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά κατά μήνα στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και να τηρεί Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) για το υπολογιζόμενο ποσοστό 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης παραγωγής ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών της στο διαδίκτυο (internet) και να το αποδίδει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Άρθρο 26

Υποβολή της Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς 2% στο Διαδίκτυο Προθεσμία υποβολής και καταβολής

Η Α.Κ.Ε.Ε.Δ. υποβάλλεται ηλεκτρονικά διαμέσου link της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και περιλαμβάνει στοιχεία αποκλειστικώς της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας).

Οι Α.Κ.Ε.Ε.Δ. υποβάλλονται υποχρεωτικά στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έως την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου που αναφέρονται.

Το αναλογούν ποσό καταβάλλεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου που αναφέρεται.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης των Α.Κ.Ε.Ε.Δ. στο link στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Το εγχειρίδιο χρήσης για την ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής της Α.Κ.Ε.Ε.Δ., καθώς και η διαδικασία καταβολής της στην Τράπεζα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Άρθρο 27

Απαραίτητα στοιχεία της Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς 2% στο Διαδίκτυο

Η Α.Κ.Ε.Ε.Δ. θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

α) Πλήρη στοιχεία και αριθμό μητρώου της υπόχρεης επιχείρησης,

β) έτος και μήνα στον οποίο αναφέρεται,

γ) συνολικό ποσό στο πεδίο για τη μηνιαία διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης στο διαδίκτυο (internet),

όπως περιγράφηκε στο άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού και δ) το ποσοστό 2% που θα αντιστοιχεί στην παραπάνω περίπτωση (γ).

Άρθρο 28

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη, ανακριβή και μη υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς 2% στο Διαδίκτυο

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλουν Α.Κ.Ε.Ε.Δ., την υποβάλουν εκπρόθεσμα ή την υποβάλουν με ανακριβή στοιχεία επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφοράς, όπως προβλέπεται για κάθε περίπτωση από το άρθρο 7 του ν. 2972/2001, όπως ισχύει.

Άρθρο 29

Πρόσθετα τέλη ληξιπρόθεσμης Ειδικής Εισφοράς 2% στο Διαδίκτυο

Ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών της κάθε είδους ληξιπρόθεσμης ειδικής εισφοράς ποσοστού 2% στο Διαδίκτυο προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. γίνεται σύμφωνα με την περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως ισχύει.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας εργοδότη απαιτείται η μη ύπαρξη οφειλών ή η ρύθμιση αυτών με περιοδικές καταβολές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο εργοδότης υποβάλλεται σε έλεγχο πριν από την έκδοση της ασφαλιστικής ενημερότητας για να διαπιστωθούν όχι μόνο οι ήδη βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές του, αλλά και οι μη βεβαιωμένες ή και τρέχουσες υποχρεώσεις του έναντι του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Άρθρο 31

Γενικές διατάξεις

για τις απαιτήσεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

 1. Οι απαιτήσεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. από εισφορές κάθε είδους, σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησής τους, συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεών τους από πρόσθετα τέλη ή τόκους υπερημερίας, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974 – Α΄ 90), όπως ισχύει.
 2. Εκτελεστό τίτλο για τη βεβαίωση και είσπραξη κάθε απαίτησης, αποτελεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., με την οποία καθορίζεται το εισπρακτέο ποσό από καθυστερούμενες εισφορές, τα πρόσθετα τέλη, οι τόκοι υπερημερίας, το είδος της εισφοράς και η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρεται.
 3. Για τον καταλογισμό των απαιτήσεων και προσαυξήσεων – νομίμων τόκων δεν απαιτείται προηγούμενη κλήση σε ακρόαση.
 4. Η απόφαση καταλογισμού κοινοποιείται στον οφειλέτη για τις προβλεπόμενες νόμιμες συνέπειες που γνωστοποιούνται στον οφειλέτη και οριστικοποιείται μετά την πάροδο 30 ημερών από την κοινοποίησή της.

Άρθρο 32

Διαδικασία εκχώρησης απαιτήσεων Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στο Κ.Ε.Α.Ο. ή άλλο Δημόσιο Ταμείο για την είσπραξή τους

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ανατίθεται στο Κ.Ε.Α.Ο. η είσπραξη των απαιτήσεων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Με την υπουργική απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής, η διαδικασία κοινοποίησης στους οφειλέτες, η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης του Κ.Ε.Α.Ο. ή άλλου δημόσιου ταμείου, τα κριτήρια και στοιχεία των δεικτών απόδοσης, τα κριτήρια για το διαχωρισμό άμεσα εισπράξιμων οφειλών και επισφαλών οφειλών, ο τρόπος και η διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία απόδοσης των εισπράξεων στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., η τυχόν αποζημίωση του Κ.Ε.Α.Ο. για την ανάληψη της διαδικασίας είσπραξης οφειλών και κάθε άλλο στοιχείο, που αφορά στη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των οφειλόμενων εισφορών.

Άρθρο 33

Έλεγχος

Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μπορεί να προβαίνει σε ουσιαστικό και επιτόπιο έλεγχο στην έδρα ή την επαγγελματική εγκατάσταση των υπόχρεων αναφορικά με τα στοιχεία των Αναλυτικών Καταστάσεων προσώπων και επιχειρήσεων.

Το Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. με απόφασή του καθορίζει την διαδικασία, τον τρόπο και τα όργανα ελέγχου.

Άρθρο 34

Διακανονισμοί οφειλών

Οφειλές κάθε είδους προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δύνανται να ρυθμίζονται με βάση τα εκάστοτε προβλεπόμενα από την νομοθεσία.

Άρθρο 35

Παραγραφή Εσόδων

Η παραγραφή των απαιτήσεων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είναι 20ετής. Κατά την διάρκεια ρύθμισης οφειλών σε δόσεις αναστέλλεται η παραγραφή των απαιτήσεών του.

Άρθρο 36

Αλλαγή – Τροποποίηση Κανονισμού Εσόδων Είσπραξης Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Ο παρών κανονισμός τροποποιείται στο σύνολό του ή εν μέρει, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

 

ΟΡΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

«ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ» (Ε.Τ.Α.Σ.)

και «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ) (Τ.Ε.Α.Σ.) ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π) σύμφωνα με το ν. 4498/2017.

Ο Πρόεδρος του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Νίκος Καρούτζος αφ’ ενός και α) ο Πρόεδρος του Ε.Τ.Α.Σ. Σωτήριος Κέλλας και β) ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Α.Σ. Αθανάσιος Μπαμπανέβας αφ’ ετέρου, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ν. 4498/2017 και τη σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. συμφωνούν και συνομολογούν τα κάτωθι:

 1. Από 1.12.2017 η είσπραξη των μηνιαίων εισφορών επικουρικής ασφάλισης καθώς η είσπραξη των μηνιαίων εισφορών ασφάλισης πρόνοιας υπέρ των Ταμείων Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ., όπως προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4498/2017, πραγματοποιούνται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., σύμφωνα με τον Κανονισμό Είσπραξης Εσόδων του.

Οι απαιτήσεις των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησής τους συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεών τους από πρόσθετα τέλη ή τόκους υπερημερίας ή πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και διεκπεραιώνονται για λογαριασμό των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Η ανάθεση της είσπραξης των απαιτήσεων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ισχύει αντίστοιχα και για τις εισφορές και έσοδα που εισπράττονται για λογαριασμό των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. σύμφωνα με το παρόν παράρτημα.

Τίτλο για τη βεβαίωση και είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων αποτελεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. με την οποία καθορίζεται το εισπρακτέο ποσό από καθυστερούμενες εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους υπερημερίας, πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών, το είδος της εισφοράς και η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρεται.

 1. Οι εισπραχθείσες από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. εισφορές θα αποδίδονται στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου της είσπραξής τους μήνα. Σε περίπτωση καθυστέρησης απόδοσής τους, ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. θα επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο νόμιμο τόκο υπερημερίας βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
 2. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. από 1.12.2017 εισπράττει την εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης της παρ. 1.Α του άρθρου 3 του α.ν. 248/1967, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4498/2017 και ισχύει, κατά το μέρος που προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, για λογαριασμό των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. Η κατανομή και απόδοση των εισπραχθέντων ποσών γίνεται κατ’ αναλογία αντίστοιχη του αριθμού των άμεσα ασφαλισμένων και ανέργων του Ε.Δ.O.E.Α.Π. και των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. με βάση μηνιαίες καταστάσεις μελών (άμεσα ασφαλισμένων και ανέργων), κατά την έννοια των καταστατικών διατάξεων των ταμείων αυτών, εφ’ όσον δεν έχουν δικαίωμα ασφάλισης σε άλλον ομοειδή φορέα. Οι καταστάσεις των ανέργων θα αποστέλλονται εντός του πρώτου 20ημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Όσον αφορά στον αριθμό των άμεσα ασφαλισμένων των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ., θα τον εξευρίσκει ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. από τα στοιχεία των υποδομών του.

Τα εισπραχθέντα ποσά από την εργοδοτική εισφορά 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών των υπόχρεων επιχειρήσεων, αποδίδονται στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. κατά την αναλογία τους, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου της είσπραξής τους μήνα. Πρόσθετα τέλη ή τόκοι καθώς και κάθε πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών από την καθυστέρηση καταβολής της εργοδοτικής εισφοράς 2% και υποβολής των προβλεπόμενων καταστάσεων εσόδων αποδίδονται κατ’ αναλογία του αριθμού των άμεσα ασφαλισμένων και ανέργων τους στα Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. Σε περίπτωση καθυστέρησης απόδοσης της εργοδοτικής εισφοράς 2% στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ., ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. θα επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο νόμιμο τόκο υπερημερίας βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.

 1. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για κάθε ασφαλισμένο των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. τηρείται από τα Ταμεία αυτά, με υποδομές που θα δημιουργήσουν και με τα αναγκαία στοιχεία που θα τους δίδει ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. για τους λογαριασμούς ασφαλισμένων τους μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Ε.Φ.Κ.Α. και τυχόν άλλης Αρχής.

Οι ασφαλισμένοι των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. δύνανται να λαμβάνουν απόσπασμα του Λογαριασμού αυτού από τα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ.

 1. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. εισπράττει το σύνολο των ανωτέρω εισφορών για λογαριασμό των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. έναντι αποζημίωσης, η οποία δεν θα υπερβαίνει αναλογικά, με βάση τον αριθμό των ασφαλισμένων κάθε Ταμείου, το ποσό που ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ενδεχομένως θα αποδίδει στον Ε.Φ.Κ.Α., πλέον των δαπανών του τομέα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. που είναι επιφορτισμένος με την είσπραξη των εσόδων, καθώς και την αναλογία εξόδων αναγκαστικής είσπραξης, για τις οποίες δαπάνες τα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. θα λαμβάνουν πλήρη ανάλυση. Το ποσό της αποζημίωσης θα παρακρατείται από τα εισπραχθέντα από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. συνολικά ποσά εισφορών για λογαριασμό των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ.
 2. Τα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. θα έχουν πρόσβαση στις υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ανά είδος εισφορών, οι οποίες τα αφορούν, καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό αρχείο ηλεκτρονικά τηρούμενο ή μη, μετά από σχετική εγκριτική απόφαση του Ε.Φ.Κ.Α. και τυχόν άλλης Αρχής. Ειδικότερα, τα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. έχουν πρόσβαση, για την τεκμηρίωση της διαδικασίας απόδοσης των εισφορών, σε:

α) Αναλυτικές Καταστάσεις Αποδοχών (Α.Κ.Α.), που αφορούν στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ.

β) Αναλυτικές Καταστάσεις Εσόδων (Α.Κ.Ε.) όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού και προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 2α του α.ν. 248/1967 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4498/2017 και ισχύει.

Αντίγραφο του Ισολογισμού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ελεγμένο από ορκωτό Ελεγκτή, το οποίο θα γνωστοποιείται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. εγγράφως, ετησίως, προς τα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. ορίζουν αντίστοιχα εκπροσώπους προκειμένου σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. να παρακολουθούν την είσπραξη των εσόδων που τους αντιστοιχούν κατά την προβλεπόμενη ως ανωτέρω αναλογία μεταξύ των άμεσα ασφαλισμένων και ανέργων των τριών ταμείων.

Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αφ’ ενός και τα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. αφ’ ετέρου, υποχρεούνται να παρέχουν βεβαίωση του αριθμού των άμεσα ασφαλισμένων και ανέργων τους, κατά την έννοια των καταστατικών των τριών ταμείων (εφόσον δεν έχουν δικαίωμα ασφάλισης σε άλλον ομοειδή φορέα), μηνιαίως, το κάθε μέρος στο άλλο, προκειμένου να επιβεβαιώνεται το ποσοστό κατανομής των εισπραχθεισών εισφορών.

 1. Οι διατάξεις της συμφωνίας αυτής ενσωματώνονται στον Κανονισμό Είσπραξης Εσόδων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ως Παράρτημα Ι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4498/2017.

Οι Συμβαλλόμενοι Ο Πρόεδρος Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Ο Πρόεδρος Ε.Τ.Α.Σ. Ο Πρόεδρος Τ.Ε.Α.Σ.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΕΒΑΣ

 

Written by gr.mme.observer

9 Μαΐου 2018 στις 9:00 πμ

Αναρτήθηκε στις ΕΔΟΕΑΠ

Tagged with , ,

Αρέσει σε %d bloggers: