για Ενιαίο Ταμείο στα ΜΜΕ (…job done)

blog εκπρόσωπου της ΕΣΠΗΤ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Archive for the ‘ασφάλιση γενικά’ Category

Εγκύκλιος για τις αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

6sel465u1v-a2tΕγκύκλιος του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Αν. Πετρόπουλου (ΑΔΑ: 6ΣΕΛ465Θ1Ω-Α2Τ), με αναλυτικές διευκρινήσεις για την σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την πρόσθετη μείωση της σύνταξης, πέραν του υφισταμένου, στην περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος.

Αναλυτικά το κείμενο της εγκυκλίου:

Αριθ. Πρωτ.: Φ.80000/54411/1797 (30/11/2015)

ΘΕΜΑ : «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄)».

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β΄,  ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ).

Σας  γνωρίζουμε  ότι  στο  ΦΕΚ  94,  τεύχος  Α΄/14.8.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης». Με την υποπαράγραφο Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου θεσπίζονται μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης, θεσπίζεται νέο επιπλέον ποσοστό μείωσης της σύνταξης, πέραν του υφισταμένου, στην περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Με τις διατάξεις αυτές, από 1.1.2022, θεσπίζονται ως όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (Α` 115).

Επίσης, από 1.1.2022, θεσπίζεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης.

Επιπλέον, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι:

α) Στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που μέχρι και 18.8.2015, δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνονται σύμφωνα με το άρθρο 1 της Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2311, Β΄).

β) για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος από 19.8.2015 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4336/2015) και εφεξής, θεσπίζεται νέο επιπλέον ποσοστό μείωσης της σύνταξης, πέραν του υφισταμένου.

Εξαιρούνται από την ανωτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, όπως διαφαίνεται στο Κεφάλαιο Γ΄ της παρούσης:

α. οι ασφαλισμένοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα,

β. όσοι συνταξιοδοτούνται είτε με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977, είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, και

γ. οι ασφαλισμένοι που υπάγονται σε γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις συνταξιοδότησης ως μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

Παράλληλα, προβλέπεται, ρητώς, ότι διασφαλίζονται (και επομένως δεν θίγονται από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδοτησης) τα θεμελιωμένα έως και 18.8.2015 συνταξιοδοτικά δικαιώματα και μπορούν αυτά να ασκηθούν οποτεδήποτε.

Διευκρινίζεται ότι θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται, όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται), που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος.

Αναλυτικά, για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:

 

ΚΕΦAΛΑΙΟ 1: ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση μέχρι και 31.12.1992)

 1. Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται λόγω 35ετίας, (παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 143 του ν. 3655/2008, την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.3863/2010 και την υποπαράγραφο ΙΑ.4 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/12):

Α. Σύμφωνα με τις προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις ίσχυαν οι ακόλουθες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

ΕΤΟΣ συμπλήρωσης των 10500 ημερών ασφάλισης ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ συνταξιοδότησης
2010 10.500 58
2011 10.800 58
2012 11.100 59
2013 12.000 62

Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.500 ημερών ασφάλισης. Στην περίπτωση συμπλήρωσης των 10.500 Η.Ε. από 1.1.2013 και εφεξής το όριο ηλικίας είναι το 62ο (με 12.000 Η.Ε.).

Β. Μετά το ν. 4336/2015 και την ανωτέρω σχετική Υ.Α., οι ανωτέρω ασφαλισμένοι υπάγονται στον Πίνακα 1 της εν λόγω απόφασης και ακολουθούν την εξέλιξη των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης του Πίνακα αυτού.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

30 Νοεμβρίου 2015 at 5:11 μμ

Απόφαση για την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

201510xx_oriahlikiasyntΔημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου Εργασίας σχετικά με τη σταδιακή αύξηση (μέχρι την 1.1.2022) των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015 δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος.

Με την απόφαση (ΑΔΑ 7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ) την οποία συνυπογράφουν ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γ. Κατρούγκαλος και ο υφυπουργός Αν. Πετρόπουλος, αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης, σταδιακά μέχρι το 2022, στα 62 χρόνια με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 με λιγότερα ένσημα.

Από τις ρυθμίσεις αυτές εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δηλαδή οι υπαγόμενοι στις ακόλουθες διατάξεις, όπως αυτές ισχύουνα. του εδαφίου β΄ της παρ. 5 του άρθρου 28  του α.ν 1846/51, β. της παρ. 1 του αρ.20 του ν.997/79, της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 2084/92, γ. της παρ.2  του αρθ.13 του ν.2335/95, δ. το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 825/78, ε. του άρθρου 43 του ν. 1543/1985, στ. του άρθρου 36 του ν. 1694/1987, ζ. των παρ. 2ε και 2στ του άρθρου 46 του ν. 2084/92, η. των παρ. 1-3 του άρθρου 14Α και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του π.δ. 913/1978 (220, Α΄) και θ. των παρ. 3 και 5 του άρθρου 24 του ν. 2084/92 καθώς και από τους υπαγόμενους στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 2084/92 οι απασχολούμενοι σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες που περιλαμβάνονται στην περίπτωση Α2 της Υ.Α. Φ10221/οικ.26816/929/2-12-2011 (Β΄2778) και το προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ.

Εξαιρούνται επίσης όσοι συνταξιοδοτούνται είτε με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977, είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές (άρθρο 40 παρ. 8 του ν. 1902/1990, άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 2227/1994, άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3075/2002, άρθρο 5 παρ. 1, 3 του ν. 3232/2004, άρθρο 61 παρ. 4 του ν. 3518/2006, άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 3996/2011), αλλά και οι ασφαλισμένοι που υπάγονται σε γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις συνταξιοδότησης ως μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

Ακολουθεί ολόκληρη η απόφαση:

Αριθ. Πρωτ.:Φ11321/οικ.47523/1570

Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα με τους πίνακες της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄).
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98, Α΄).
 3. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 (Φ.Ε.Κ. 180, Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20, Α΄) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29, Α΄) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και άλλες διατάξεις».
 5. Το π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116, Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 6. Η αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/9.10.2015 (Φ.Ε.Κ. 2169, Β΄) Υπουργική Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο».
 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε Προϋπολογισμού Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

 1. Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, αυξάνονται σταδιακά έως την 1.1.2022 σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2 της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και διαμορφώνονται σε έτη και μήνες ως εξής :

 

Πίνακας 1

20151026oria01x700

Στον Πίνακα 1 εμπίπτουν οι ασφαλισμένοι για τους οποίους, από τις προγενέστερες του ν. 4336/2015 γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης μεγαλύτερος ή ίσος με 10.500 ημέρες (ή 35 έτη) ασφάλισης.

Πίνακας 2

20151026oria02x700

Στον Πίνακα 2 εμπίπτουν οι  ασφαλισμένοι που έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν μία  εκ των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, των οποίων το καταληκτικό όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, όπως αυτό έχει καθοριστεί από προγενέστερες του ν. 4336/2015 γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, είναι το 67ο έτος, καθώς και οι ασφαλισμένοι για τους οποίους από τις ίδιες ως άνω προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης μικρότερος από 10.500 ημέρες (ή 35 έτη) ασφάλισης. Στον ίδιο πίνακα εμπίπτουν όσοι έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης, η οποία ακολουθεί την αντίστοιχη  ως ανωτέρω τελικώς καταλήγουσα στο 67ο έτος της ηλικίας προϋπόθεση πλήρους σύνταξης, καθώς και οι ασφαλισμένοι για τους οποίους από τις ίδιες ως άνω προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις, προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος μειωμένης συνταξιοδότησης μικρότερος από 10.500 ημέρες (ή 35 έτη) ασφάλισης. Για το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2021 το όριο ηλικίας θεμελίωσης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 62ο έτος της ηλικίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (115, Α΄).

* Από ισχύος του νόμου έως 31.12.2015

 

 1. Στις περιπτώσεις που τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης έως την έναρξη της ισχύος του ν. 4336/2015 δεν ορίζονταν σε ακέραια έτη, η νέα μεταβατική ηλικία συνταξιοδότησης που αντιστοιχεί στη στήλη «Ηλικία συνταξιοδότησης» των Πινάκων 1 και 2 διαμορφώνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους μαθηματικούς τύπους.

Ειδικότερα:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

27 Οκτωβρίου 2015 at 2:13 πμ

Επιτροπή σοφών για την «εθνική πρόταση» στο Ασφαλιστικό

ada_63at465u1v_7vvΜε τη συμμετοχή 12 μελών -μεταξύ των οποίων δικηγόροι, σύμβουλοι επικρατείας και καθηγητές πανεπιστημίου- συγκροτήθηκε με απόφαση του υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κατρούγκαλου, η Επιτροπή η οποία θα αναλάβει να συγκροτήσει την «εθνική πρόταση» για το Ασφαλιστικό, ολοκληρώνοντας το έργο της μέχρι μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου. Και αυτό διότι μέσα στον Οκτώβριο, και ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις, η ελληνική Βουλή θα πρέπει να ψηφίσει τον νέο ασφαλιστικό νόμο που θα τεθεί σε ισχύ από το νέο έτος.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι:

1.   Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρόεδρος
2.   Βασίλης Ανδρουλάκης, Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας
3.  Διονύσιος Γράβαρης, Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής
4.  Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας
5.   Κωνσταντίνος Κρεμαλής, ομ. Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας
6.   Σταυρούλα Κτιστάκη, Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας
7.   Φρόλη Κουσκουνά, Πρόεδρος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής
8.   Σπύρος Μαρκάτης, Δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας
9.   Δημήτριος Μπούρλος, Δικηγόρος, εξειδικευμένος σε συνταξιοδοτικά θέματα
10.  Μιλτιάδης Νεκτάριος, Καθηγητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
11.  Αθηνά Πετρόγλου, Δικηγόρος, εξειδικευμένη σε συνταξιοδοτικά θέματα
12.   Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας

Όπως τονίζεται στην απόφαση συγκρότησης, «έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο θα εξασφαλίζει την εφαρμογή των συνταγματικών επιταγών και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας για αξιοπρεπείς συντάξεις και βιωσιμότητα του συστήματος. Το νέο σύστημα θα πρέπει να έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα και να εξασφαλίζει κοινωνική και διαγενεακή δικαιοσύνη, μέσω ομοιόμορφων και γενικών κανόνων εφαρμογής».

Παραδοτέα της επιτροπής θα είναι α) μελέτη που θα περιγράφει τα θεσμικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος και την αναλογιστική εκτίμηση της λειτουργίας του και β) νομοθετική πρόταση για την ρύθμιση των βασικών μεταρρυθμίσεων και της μεταβατικής περιόδου.

 

Written by gr.mme.observer

21 Αυγούστου 2015 at 6:42 μμ

Αύξηση εισφορών, ενοποίηση επικουρικών

20150716fek80aMoU3n4334Στο ΦΕΚ 80 Α’ (ν.4334/2015) δημοσιεύθηκε το πρώτο πακέτο αλλαγών στο ασφαλιστικό που προβλέπει η συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.):

(…)

27. Στους συνταξιοδοτούμενους όλων των ασφαλιστικών ταμείων μετά τις 30.6.2015, χορηγείται σύνταξη που αναλογεί στις καταβαλλόμενες εισφορές και μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους, χορηγείται το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης (κατώτατο όριο).
Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του N. 3863/2010 (Α΄ 115) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Όσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο έως και 31.12.2010 και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης για σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας μετά την 1.1.2015 δικαιούνται:».

28. Από 1.1.2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλα τα ταμεία και οι τομείς επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν ενταχθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. Κάθε αντίθετη με το περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής διάταξη καταργείται.

29. Από την ανωτέρω ημερομηνία πόροι όλων των εντασσόμενων ταμείων επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ είναι οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 38 του N. 4052/2012.

30. Από 1.1.2016 έως 31.12.2021 οι εγγυημένες σε μηνιαία βάση συνταξιοδοτικές εισφορές (κρατική επιχορήγηση) προς τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης διατηρούνται σε ονομαστικούς όρους, στο ύψος που προβλέπεται για την 31.7.2015.

31. Από 1.7.2015 οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης όλων των φορέων κύριας ασφάλισης διαμορφώνονται σε 6% και παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις. Από την ανωτέρω ημερομηνία θεσπίζεται εισφορά 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για όλες τις επικουρικές συντάξεις που παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις.

32. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα εκδοθούν έως τις 31 Ιουλίου 2015, ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των προηγούμενων άρθρων, που αφορούν τους όρους ένταξης ταμείων ή τομέων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης τις λεπτομέρειες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Ασφαλιστικό: Πέρασε το πρώτο, έρχεται δεύτερο πακέτο

Σε ρεπορτάζ του Δημ. Κατσαγάνη, το capital.gr σημειώνει: «Κορωνίδα των αλλαγών στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό που προέβλεπε η συμφωνία μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και ΕΕ ήταν η επιβολή εισφορών 6% στις κύριες και επικουρικές συντάξεις για τη στήριξη της υγειονομικής περίθαλψης, βασικά δηλαδή του ΕΟΠΥΥ. Έτσι ο κλάδος της δημόσιας υγείας αναμένεται να ενισχυθεί κατά 422 εκατ. ευρώ φέτος (β ΄εξάμηνο) και κατά 854 εκατ. ευρώ το 2016 μέσω μεταβίβασης πόρων από τους συνταξιούχων στον ΕΟΠΥΥ. Συνολικά, δηλαδή, ο ΕΟΠΥΥ θα λάβει «ένεση» ρευστότητας πάνω από 1,2 δισ. ευρώ τον επόμενο ενάμισι χρόνο.

(…)

Κατά τη συμφωνία κυβέρνησης – ΕΕ θα πρέπει να ληφθούν φιλόδοξες συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις και να συγκεκριμενοποιηθούν πολιτικές για την πλήρη αποκατάσταση των δημοσιονομικών ζημιών που προκύπτουν από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχέση με συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2012 και την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος ή εναλλακτικά μέτρα τα οποία θα είναι από κοινού συμφωνημένα.

(…)

Κορωνίδα του επόμενου πακέτου, το οποίο πρέπει να ψηφιστεί έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου, θα είναι η σταδιακή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, στο διάστημα 2016 -2022, σε όλους τους ασφαλισμένους πλην εκείνων που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και ορισμένων άλλων ειδικών κατηγοριών. Στόχος αυτής της αλλαγής είναι η αναχαίτιση της ανόδου των ετήσιων συνταξιοδοτικών δαπανών την επόμενη εξαετία λόγω της συνέχισης των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Η έμμεση εξοικονόμηση από την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης την οποία έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία, εκτιμάται από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπ. Εργασίας σε 180 εκατ. ευρώ φέτος (β΄ εξάμηνο ) και σε 360 εκατ. ευρώ το 2016. Συνολικά, δηλαδή, η κυβέρνηση προσδοκά έμμεση εξοικονόμηση 540 εκατ. ευρώ το 2015-2016.

(…)

Μέχρι τις 22 Ιουλίου θα πρέπει να έχουν ψηφιστεί οι ακόλουθες διατάξεις:

• Σταδιακή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Από την 1η Ιανουαρίου 2023, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για να πάρει κάποιος ασφαλισμένος σύνταξη διαμορφώνονται ως εξής:

– Για πλήρη σύνταξη γήρατος, χρειάζεται για οποιαδήποτε κατηγορία ασφαλισμένων η συμπλήρωση του 62ου έτους με 40 χρόνια ασφάλισης (ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος με 15 έτη (ή 4.500 ημέρες ασφάλισης).

– Για μειωμένη σύνταξη γήρατος, για όλους τους ασφαλισμένους χρειάζεται η συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας με 15 έτη (ή 4.500 ημέρες ασφάλισης).

Τα προβλεπόμενα μέχρι 30 Ιουνίου 2015 χαμηλότερα από τα παραπάνω όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα προσαρμοστούν σταδιακά και, συγκεκριμένα, θα αυξηθούν κατά 6 μήνες ανά έτος, ξεκινώντας από 1η Ιουλίου 2015, φτάνοντας μέχρι και το έτος 2022.

Στις περιπτώσεις που για να βγει κάποιος ασφαλισμένος στη σύνταξη δεν προβλέπεται κάποιο όριο ηλικίας, η μεταβατική προσθήκη του εξαμήνου ξεκινά από 1η Ιανουαρίου 2016 με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον ο ασφαλισμένος βγαίνει στη σύνταξη με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο έτος.

Κατά χρονικό διάστημα προσαρμογής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, επιβάλλεται μείωση του ποσού σύνταξης κατά 16% μηνιαίως και μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Οι κατηγορίες ασφαλισμένων για τους οποίους ισχύουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όπως έχουν διαμορφωθεί από τις γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις των ισχυόντων νόμων είναι οι ακόλουθες:

α) υπαγόμενοι σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, καθώς και ασφαλισμένοι απασχολούμενοι σε ορυχεία, λιγνιτωρυχεία και υπόγειες στοές.

β) μητέρες παιδιών που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία.

γ) σύζυγοι, γονείς και αδελφοί αναπήρων

δ) ασφαλισμένοι ανάπηροι που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του νόμου 612/77.

Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 30 Ιουνίου 2015 λόγω ικανοποίησης των προϋποθέσεων του χρόνου ασφάλισης ο οποίος απαιτείται και των ορίων ηλικίας (όπου αυτά προβλέπονται) δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.

Σε όσους συνταξιοδοτούνται μετά τις 30 Ιουνίου 2015, δίδεται σύνταξη που αναλογεί στις εισφορές που έχουν καταβάλλει. Μετά την συμπλήρωση του 67ου έτους, χορηγείται το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης.

• Σταδιακή κατάργηση του Επιδόματος Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) μέχρι το 2019. Το Μάρτιο του 2016 θα πρέπει να καταργηθεί το ΕΚΑΣ που λαμβάνει το 20% των οικονομικά πιο εύπορων συνταξιούχων.»

 

Written by gr.mme.observer

17 Ιουλίου 2015 at 3:00 μμ

Μάχη γενεών στο ασφαλιστικό

Απάντηση στην ερώτηση «ποιά γενιά θα πληρώσει το μάρμαρο;» αναζητά «ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ» στο τεύχος 1865 της Πέμπτης 21 Μαΐου 2015, θέτοντας ερωτήματα, αλλά και την άποψη ότι «Μόνη λύση η ανάπτυξη και οι σταθερές θέσεις εργασίας, αλλιώς τα επόμενα χρόνια θα είναι όλο και πιο μαύρα».

Θα υποχωρήσει η κυβέρνηση πίσω από την κόκκινη γραμμή της προ­χωρώντας σε μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων; θα εφαρ­μόσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις και στα εφάπαξ; Ή θα επιλέξει να βρει άλλους πόρους για να χρηματο­δοτήσει τα ελλείμματα;

20150522topontiki0809Από τις απαντήσεις που θα δώσει η κυβέρνηση σε αυτά τα ερωτήματα δεν θα κριθεί μόνο η διαπραγμά­τευση με τους θεσμούς, αλλά και το ποια «γενιά» Ελλήνων θα σηκώσει αυτήν τη φορά το βάρος.

Αν προστατευτούν οι συνταξιούχοι, ο λογα­ριασμός θα πέσει στους σημερινούς τριαντά­ρηδες και σαραντάρηδες, οι οποίοι θα κληθούν μέσω των φόρων να τον εξοφλήσουν.

Ιδού λοι­πόν το δίλημμα για την κυβέρνηση: Ποιους θα προστατέψει και από ποιους θα ζητήσει να πληρώσουν περισσότερα; Η μάχη των γενεών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι δυο γενιές

Η «σύγκρουση» γενεών δεν είναι εμφανής ούτε μιλάει κανένας γι’ αυτήν. Όμως προκύπτει εκ των πραγμάτων.

 1. Από τη μία πλευρά είναι οι συνταξιούχοι. Έχουν φτάσει ήδη τα 2,65 εκατομμύρια άτομα σε μια χώρα στην οποία κατοικούν 9,27 εκατ. άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών. Ο αριθμός τους αναμένεται να μεγαλώσει με ταχύτατο ρυθμό τα επόμενο διάστημα διότι εκκρεμούν δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις συνταξι­οδότησης (οι οποίες μάλιστα πολλαπλασιάζο­νται όσο κυκλοφορεί ότι η κυβέρνηση θα υπο­χρεωθεί να καταργήσει τα παράθυρα πρόωρης συνταξιοδότησης).
 1. Από την άλλη πλευρά έχουμε τους «απασχολούμενους». Το τμήμα αυτό του εργα­τικού δυναμικού που εξακολουθεί να έχει δου­λειά ή απασχόληση. Αυτοί έχουν περιοριστεί σε 3,535 εκατομμύρια. Οι απασχολούμενοι δεν είναι αυτονόητο ότι έχουν και τακτικό εισόδημα. Διότι, από στατιστικής απόψεως, και οι μερικώς απασχολού­μενοι των 200-300 ευρώ μηνιαίως στην ίδια ομάδα συμπεριλαμβάνονται. Όπως επίσης και οι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παράγουν ζημιές ή ακόμη και οι μισθωτοί που πληρώνονται με 4-5 μήνες καθυστέρηση.

Σε αυτούς τους 3,5 εκατομμύρια απασχο­λούμενους πέφτει όλο το βάρος να πληρώ­σουν τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφο­ρές που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για να χρηματοδοτηθούν οι συντάξεις.

Ελληνική «ιδιαιτερότητα»

Εκ πρώτης όψεως, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου διαφορετικό συγκριτικά με αυτό που συμβαίνει σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Όπως και στην Ελλάδα, έτσι και έξω σε συντάξεις πληρώνονται από τις ασφαλιστικές εισφορές και τους φόρους στο πλαίσιο της τριμερούς συμμετοχής (εργοδό­τες, εργαζόμενοι, κράτος). Τι είναι το διαφορετικό στην Ελλάδα;

 • Η αναλογία εργαζομένων – συνταξιούχων, η οποία έχει φτάσει στα χειρότερα επίπεδα όλων των εποχών, καθώς σε κάθε συνταξιούχο ανα­λογούν πλέον μόνο 1,33 εργαζόμενοι.
 • Οι αμοιβές σε συνάρτηση με το ύψος της μέσης σύνταξης. Οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, για-παράδειγμα, δεν ξεπερνούν τα 1.000 – 1.100 ευρώ μεικτά, ενώ η μέση αμοιβή των συνταξιούχων ξεπερ­νάει τα 900 ευρώ. Πρακτικά είναι τα ίδια λεφτά καθαρά, καθώς ο συνταξιούχος δεν πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές
 • Οι προοπτικές του πληθυσμού. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη αυτήν τη στιγμή της οποίας ο πληθυσμός μειώνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, καθώς οι θάνατοι υπέρβαίνουν τις γεννήσεις. Το 2013 το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 17.660 άτομα, ενώ η ίδια κατάσταση συνεχίζεται και το 2014. Συνολικά στην τετραετία 2011-2014 οι θάνατοι θα έχουν ξεπεράσει τις γεννήσεις κατά περισσότερα από 60.000 άτομα.

Στο τέλος, κάποιος χάνει

Το τι ακριβώς «παίζεται» σε αυτήν τη δια­πραγμάτευση είναι πολύ συγκεκριμένο: Αν δεν εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμ­ματος στο ταμείο επικουρικής ασφάλισης, θα προκύψει -ήδη έχει αρχίσει να προκύπτει- ένα έλλειμμα της τάξεως των 350 εκατ. ευρώ. Μαζί με τα εφάπαξ ο λογαριασμός ανεβαίνει ακόμη περισσότερο στα 500-600 εκατ. ευρώ. Πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά;

 • Η μία εναλλακτική είναι να πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τους φόρους.
 • Η δεύτερη εναλλακτική είναι να καταβληθεί με πόρους του ΑΚΑΓΕ, δηλαδή του κουμπαρά αλληλεγγύης γενεών που φτιάχτηκε προκειμέ­νου να εξασφαλιστεί η καταβολή των συντάξεων και των επόμενων γενεών.
 • Αν πάλι εφαρμοστούν οι ρήτρες μηδενικού ελλείμματος, τον λογαριασμό θα πληρώσουν οι σημερινοί συνταξιούχοι.

Είναι ξεκάθαρο. Σε αυτό το… παιχνίδι δεν εί­ναι δυνατόν να βγουν όλοι κερδισμένοι. Κάποιος θα χάσει ενώ η ζημιά μπορεί να γίνει μι­κρότερη ή να εκμηδενιστεί μόνο μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (καθώς θα αυξηθούν τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές), ουσιαστικά δηλαδή μόνο από την ανάπτυξη.

Οι συνταξιούχοι…

Το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας συ­ντηρεί 2,65 εκατομμύρια συνταξιούχους. Έχει τη σημασία της η κατηγοριοποίηση αυτού του συνόλου:

 1. Τα 1.990.067 άτομα εκ του συνόλου εισπράττουν σύνταξη γήρατος και το μέσο εισόδημά τους διαμορφώνεται στα 960,66 ευρώ. Αυτό το ποσό είναι το μέσο μηνιαίο εισό­δημα από συντάξεις προ φόρου και κρατήσεων περίθαλψης.

Το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρα­κολουθεί και μια δεύτερη στατιστική: το μέσο μηνιαίο εισόδημά από συντάξεις προ μνημονιακών κρατήσεων, φόρου και κρατήσεων περίθαλψης. Στη δεύτερη αυτήν περίπτωση προκύ­πτει ότι το μέσο εισόδημα διαμορφώνεται στα 1.080,06 ευρώ.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι στους πολλούς συνταξι­ούχους το μνημόνιο κόστισε 119,4 ευρώ μηνιαίως (σ.σ.: στο κόστος έχει συνυπολογιστεί και η κατάργηση της 13ης και της 14ης σύνταξης).

 1. Στις 401.631 ανέρχονται οι συντάξεις θανάτου ή χηρείας. Οι δικαιούχοι αυτών των συντάξεων εισπράττουν κατά μέσον όρο 690,48 ευρώ ενώ το μνημόνιο τους έχει κοστί­σει 26,24 ευρώ καθώς, χωρίς να ληφθούν υπό­ψη τα μνημονιακά μέτρα, το μέσο εισόδημα θα διαμορφωνόταν στα 716,72 ευρώ.
 2. Αναπηρικές συντάξεις εισπράττουν 230.328 άτομα με μέσο εισόδημα (προ φόρων και κρατήσεων περίθαλψης) ύψους 629,73 ευρώ. Το μνημόνιο σε αυτήν την ομάδα συνταξιούχων έχει μειώσει το εισόδημα κα­τά 12,14 ευρώ.
 3. Τελευταία ομάδα, η οποία δεν έχει επηρε­αστεί από τα μνημονιακά μέτρα, είναι αυτή που ζει με τα λιγότερα. Πρόκειται για την ομάδα των ανασφάλιστων υπερήλικων συνταξιούχων, οι οποίοι εισέπρατταν και εισπράττουν 360 ευρώ από τον ΟΓΑ. Σε αυτήν την ομάδα βρίσκο­νται σήμερα 31.248 συνταξιούχοι.

Επειδή πολλά έχουν ειπωθεί και για το νεαρό της ηλικίας συνταξιοδότησης των Ελλήνων, η συγκεκριμένη κατανομή έχει και αυτή τη δική της σημασία. Στο σύνολο των 2,65 εκατ. συνταξιούχων, μόλις το 15% εξακολουθεί να μην έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του ενώ, αν προστεθεί και η ηλικιακή ομάδα των συνταξιούχων ηλικίας από 61 έως 65, τότε τα ποσοστό ανεβαίνει στα 25%. Κι ενώ το ένα τέ­ταρτο των συνταξιούχων δεν έχει συμπληρώσει τα 65, ακόμη ένα τέταρτο έχει ήδη υπερβεί τα 80ό έτος.

…και ο λογαριασμός

Πόσα χρήματα απαιτούνται για να πληρω­θούν κάθε μήνα αυτοί οι 2,65 εκατομμύρια συνταξιούχοι; Περίπου 2,35 δισεκατομ­μύρια ευρώ τον μήνα ή περίπου 28,2 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Και πώς συγκεντρώνονται αυτά τα χρήματα;

Από τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης προκύπτει ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο (2015) τα ασφαλιστικά ταμεία εισέ­πραξαν:

 • 1,691 δισεκατομμύρια ευρώ από τις εισφορές των εργαζομένων, δηλαδή περί­που 563 εκατ. ευρώ τον μήνα.
 • 2,356 δισεκατομμύρια ευρώ από τις εισφορές των εργο­δοτών (περίπου 785 εκατ. ευρώ τον μήνα).
 • 3,292 δισεκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Να σημειωθεί ότι στο ποσό αυτό δεν περι­λαμβάνονται τα χρήματα που καταβάλλει το Δημόσιο για την πληρωμή των συνταξιούχων του Δημοσίου. Για να συμπεριληφθούν και αυτά, θα πρέπει να προστεθούν επιπλέον 1,6 δι­σεκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει ότι κάθε τρίμηνο από τα φορολογικά έσοδα διατίθενται 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για το ασφαλιστικό σύστημα.

Θα ήταν λάθος να ειπωθεί ότι όλο αυτό το πο­σό καταβάλλεται για συντάξεις. Με την κρατική συμβολή πληρώνονται και οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία. Ακόμη όμως και να αφαι­ρεθεί αυτό το κονδύλι, το συμπέρασμα δεν αλ­λάζει. Το μεγαλύτερο βάρος για την πληρωμή των συντάξεων σηκώνει ο κρατικός προϋπολογισμός, ενώ ακολουθούν οι εργοδότες με τρί­τους τους εργαζομένους.

Από τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης προκύπτει άλλο ένα συμπέρασμα: Το ασφα­λιστικό σύστημα παράγει ελλείμματα. Στο πρώτο τρίμηνο, οι δαπάνες εκτοξεύτηκαν στα 8,386 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ τα έσοδα ήταν 8 δισ. ευρώ.

 • Ποιος μπορεί να καλύ­ψει αυτά τα ελλείμματα; Σίγουρα όχι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες μέσα από τις ασφαλιστικές τους εισφο­ρές, τουλάχιστον όχι όσο η ανεργία παραμένει στα ύψη.
 • Ποιος μένει; Ο κρατικός προϋπολογισμός. Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες θα πληρώσουν δηλαδή και πάλι, αλλά… εμμέσως.

Η γενιά των εργαζομένων

Αν ηλικιακά η πλειονότητα των συντα­ξιούχων ανήκει σε αυτούς που έχουν ξεπεράσει τα 65, οι εργαζόμενοι που κατά κύριο λόγο συνεισφέρουν με τους φόρους που πληρώνουν είναι οι σημερινοί τρι­αντάρηδες, σαραντάρηδες και πενηντάρηδες. Σε ένα σύνολο 1,775 εκατομμυρίων εργαζο­μένων στον ιδιωτικό τομέα τόσοι είναι όλοι κι όλοι οι μισθωτοί με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΙΚΑ) ποσοστό άνω του 70% είναι τα άτομα ηλικίας από 30 έως 55 ετών. Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα;

 • Ο μέσος μεικτός μισθός τους διαμορφώνε­ται στα 1.034,03 ευρώ. Επί του ποσού αυτού επιβάλλονται και οι ασφαλιστικές εισφορές και οι φόροι εισοδήματος, με αποτέλεσμα το τελικό καθαρό ποσό να περιορίζεται περίπου στα 826 ευρώ.
 • Για περισσότερους από 467.000 εργαζό­μενους, ο μέσος μεικτός μισθός είναι μόλις 442,37 ευρώ. Και αυτό διότι αυτοί οι εργα­ζόμενοι είναι δηλωμένοι ως μερικώς απασχο­λούμενοι. ΟΙ οκτάωροι από την άλλη πλευρά (συνολικά 1,372 εκατομμύρια σε ολόκληρη τη χώρα) αμείβονται κατά μέσον όρο με 1.233 ευρώ μεικτά, δηλαδή κάτω από 1.000 ευρώ κα­θαρά και αυτοί.

Πόσο μπορούν μακροπρόθεσμα να πληρώ­νουν το κόστος του ασφαλιστικού; Ήδη σχε­δόν δεν μπορούν. Γι’ αυτό ξαναλέμε ότι η πρώ­τη προτεραιότητα είναι η δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας μέσω της ανάπτυξης. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι ειδήσεις τα επόμενα χρόνια θα είναι όλο και πιο μαύρες…

 

Written by gr.mme.observer

23 Μαΐου 2015 at 1:45 μμ

Αναρτήθηκε στις ασφάλιση γενικά

Tagged with

Προς κατάργηση οι πρόωρες συντάξεις

Για τα δέκα μέτωπα που θα καθορίσουν το τοπίο του ασφαλιστικού την επόμενη μέρα γράφει η Ρούλα Σαλούρου στο euro2day.gr, εστιάζοντας στις πρόωρες συντάξεις, τις ενοποιήσεις ταμείων και τις νέες πηγές χρηματοδότησης:

Τα καυτά θέματα του ασφαλιστικού

1. Πρόωρες συνταξιοδοτήσεις: Οι θεσμοί ζητούν την κατάργηση των ενδιάμεσων ορίων ώστε σύντομα, από το 2015, να κλείσει κάθε πόρτα εξόδου για συνταξιοδότηση πριν από τα 62 για μειωμένη και τα 67 για πλήρη. Το υπουργείο Εργασίας δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι θα σεβαστεί θεμελιωμένα αλλά και ώριμα δικαιώματα. Στο τραπέζι των συζητήσεων έχει πέσει η πρόταση για αυξήσεις ορίων ηλικίας από το 2020 έως το 2025. Οι δανειστές ζητούν τουλάχιστον από το 2016 – 2017.

2. Αύξηση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης από 4.500 σε 5.500: Οι θεσμοί επιμένουν, το υπουργείο δεν το συζητάει. Η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Εργασίας είχε συμφωνήσει στη ρύθμιση, γεγονός το οποίο επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των θεσμών.

3. Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές: Πρόκειται ίσως για το μεγαλύτερο αγκάθι στη διαπραγμάτευση, καθώς οι δανειστές επιμένουν να εφαρμοστεί, ενώ η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι θα την καταργήσει γιατί οδηγεί σε συνεχείς περικοπές. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι συντάξεις δεν θα μειωθούν. Γεγονός που δείχνει ότι δεν προτίθεται (τουλάχιστον εύκολα) να υποχωρήσει.

4. Μείωση υψηλών επικουρικών: Η πρόταση υπάρχει, χωρίς ιδιαίτερη δημοσιονομική αξία. Η ελληνική πλευρά επιμένει ότι δεν θα υπάρξουν υψηλές επικουρικές συντάξεις.

5. Εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των κύριων συντάξεων: Το υπουργείο έχει παγώσει τον νόμο 3863. Οι δανειστές ζητούν την εφαρμογή και την τροποποίησή του, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης.

6. Σύνδεση εισφορών – παροχών και ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και στις κύριες συντάξεις: Η ελληνική πλευρά δεν συζητάει τέτοιες ρυθμίσεις που οδηγούν σε χαμηλές συντάξεις. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργο Ρωμανιά, σε δύο με τρία χρόνια εάν εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες αλλαγές, οι κύριες συντάξεις θα μειωθούν στα 300 ευρώ!

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Written by gr.mme.observer

12 Μαΐου 2015 at 2:48 πμ

Αρέσει σε %d bloggers: